Text přednášky

“Zodpovědnost” od O. E. Bernhardta

Stránky pro podporu pravého vědění a skutečného lidství
Tato otázka je vždy jednou z prvních, protože největší počet lidí by až příliš rád svrhl se sebe každou zodpovědnost a uvalil ji na cokoliv jiného, jen ne na sebe. Že je to znehodnocování sebe, nehraje u nich žádnou roli. V tom jsou opravdu velmi skromní a pokorní, ale jen proto, aby mohli za to žíti tím veseleji a bez rozpaků. Vždyť by to bylo tak krásné, kdyby každý směl nerušen splniti všechna svá přání a bez odpykání hověti svým choutkám i na úkor jiných lidí.

Pozemské zákony dají se v případě potřeby lehce obejít a je možno zabránit střetnutí se s nimi. Šikovní lidé mohou dokonce pod jejich pláštíkem provádět velmi nekalé rejdy a páchati tak mnohé, co by neobstálo při bližším a důkladnějším zkoumání. Přitom požívají často dokonce pověsti zvlášť úspěšných lidí. Dalo by se tedy při jisté chytrosti vlastně zcela pěkně žíti podle vlastních názorů, kdyby… kdesi nebylo, cosi co budí nepříjemný pocit a kdyby se občas nejevil rostoucí neklid, že něco by na konec přece mohlo být jinak, než si to představuje vlastní přání. A vskutku tomu tak jest!
Skutečnost je vážná a neúprosná. Lidská přání nemohou v tomto ohledu přivoditi žádných odchylek. Neoblomně trvá zákon: ?Co člověk zasévá, to mnohonásobně sklidí!? V těchto několika slovech je skryto mnohem víc, než si tak mnohý myslí. Odpovídají na vlas přesně skutečnému postupu zvratného působení ve veškerém stvoření. Nemohl pro to býti nalezen vhodnější výraz. Přesně tak, jako je žeň zmnohonásobenou setbou, tak stihne člověka rozmnoženo vždy to, co probouzí a vysílá ve vlastních citech podle způsobu svého myšlení! Člověk nese tedy duchovně zodpovědnost za vše, co koná.

Tato zodpovědnost začíná již rozhodnutím, ne tedy až po dokonaném činu, protože čin jest jen důsledkem rozhodnutí. A rozhodnutí je probuzení vážného chtění! Není žádného odloučení neb oddělení tohoto světa od tak zvaného světa záhrobního, ale všechno je jen jediné veliké bytí. Celé to mocné, lidem viditelné i neviditelné stvoření zasahuje navzájem do sebe jako úžasně dovedné a nikdy neselhávající hnací soukolí. Jeho součástky zapadají přesně do sebe. Nikdy nejdou mimo sebe. Jednotné zákony nesou celek a jako nervové provazce vše pronikají, drží všechno pohromadě a působí navzájem ve stálém zvratném působní. Mluví-li při tom školy a církve o nebi a pekle, o Bohu a ďáblu, je to správné.

Nesprávné je však vysvětlení o dobrých a zlých silách. To musí ihned každého vážně hledajícího člověka uvésti do omylů a pochybností. Neboť tam, kde jsou dvě síly, museli by logicky býti i dva vládci, v tomto případě tedy dva bohové, jeden dobrý a jeden zlý. Tak tomu však není! Jest jen jeden Stvořitel, jeden Bůh a proto také jen jedna síla, která proudí veškerým jsoucnem, oživujíc a podporujíc je! Tato čistá tvůrčí síla stále proudí celým stvořením. Spočívá v něm a jest od něho neodlučitelna. Nacházíme ji všude: ve vzduchu, v každé kapce vody, v narůstajících horninách, v úsilí rostliny, zvířete a ovšem i v člověku. Není ničeho, kde by nebyla. Tak jako proniká vším, tak proudí též bez přestání člověkem. Ten je uzpůsoben tak, že se podobá broušené čočce. Jako čočka shromažduje sluneční paprsky ji pronikající a soustředěné rozvádí je dále, takže tyto hřejivé paprsky, spojujíce se v jediném bodě zažehují a zápalně rozdmychují oheň, tak sbírá člověk svým zvláštním uzpůsobením tvůrčí sílu jím proudící pomocí svého cítění a rozvádí ji soustředěnou svými myšlenkami dále. Podle způsobu svého cítění a souvisících s ním myšlenek řídi tedy samočinně působící tvůrčí Boží sílu k dobrému nebo zlému působení! A to je ona zodpovědnost, kterou člověk nésti musí!

Vy, kteří tak často křečovitě usilujete, abyste našli pravou cestu, proč si vše tak ztěžujete? Představte si ve vší jednoduchosti, jak vámi proudí čistá síla Stvořitelova a vy ji řídíte svými myšlenkami dobrým nebo špatným směrem. V tom máte bez námahy a bez lámání hlavy všechno! Uvažte, že záleží na vašem prostém cítění a myšlení, vyvolá-li tato mocná síla dobro nebo zlo. Jaká je vám tím dána napomáhající nebo zkázonosná moc! Není třeba, abyste se při tom namáhali, až by vám vystupoval pot na čele, nepotřebujete se chytati tak zvaného okultního školení a cvičení, abyste všemožným a nemožným tělesným i duchovním zkrucováním dospěli nějakého stupně, pro váš pravý duchovní vzestup naprosto bezvýznamného! Zanechte této hříčky, při které se promrhá čas a která se již tak často stala trapnou mukou. Není to nic jiného, než bývalé sebebičování a sebetrýzeň v klášteřích. Je to jen jiná jejich forma, která vám přinese právě tak málo užitku. Tak zvaní okultní mistři a žáci jsou moderní farizeové! V nejopravdovějším smyslu slova. Podávají věrný obraz farizeů za časů Ježíše Nazaretského.

Myslete s čistou radostí na to, že je vám možno bez námahy říditi jedinou a mocnou tvůrčí sílu vaším prostým cítěním a myšlením, které chce dobro. Síla pak zapůsobí přesně podle vašeho cítění a myšlení. Ona pracuje sama, vy ji potřebujete jen řídit. A to se děje ve vší prostotě a jednoduchosti! K tomu není zapotřebí žádné učenosti. Ani ne čtení a psaní. Je to dáno každému z vás stejnou měrou! Není v tom žádného rozdílu. Jako dnes může dítě otočením vypínače hravě zapnouti elektrický proud, který má nesmírné účinky, tak i vám je dáno, říditi vašimi prostými myšlenkami Boží sílu. Můžete se z toho radovat a můžete být na to hrdi, jakmile používáte síly k dobrému. Ale třeste se, vyplýtváte-li sílu zbytečně nebo jí dokonce používáte k něčemu nečistému! Neboť nemůžete uniknout zákonům zvratného působení, které spočívají ve stvoření. I kdybyste měli křídla jitřní zoře, najde vás ruka Páně, jehož síly takto zneužíváte, právě v tomto samočinně pracujícím zvratném působení, nechť byte se chtěli skrýti kdekoliv. Zlo způsobuje se touže čistou Boží silou jako dobro. A právě tento způsob použití jednotné Boží síly, který je každému ponechán jeho svobodnému rozhodnutí, nese v sobě zodpovědnost, které uniknouti nemůže nikdo.

Proto volám znovu ke každému hledajícímu: Udržuj krb svých myšlenek čistý! Založíš tak mír a budeš šťasten!? Radujte se, vy nevědomí a slabí! Je vám dána táž moc, jako silným! Nedělejte si to tedy těžkým! Nezapomínejte, že také vámi proudí čistá, samostatně tvořící Boží síla a že vy jako lidé jste uschopněni dáti této síle určitý směr druhem a způsobem svých vnitřních citů, tedy druhem svého chtění. Můžete tak učinit k dobru jako ke zlu, zkázonosně nebo tvořivě, přinášejíce radost nebo žal! Protože tato Boží síla jest pouze jedna, vysvětluje se tím tajemství, proč v každém vážném a konečném boji musí temno ustoupiti Světlu, zlo dobru. Řídíte-li Boží sílu k dobru, zůstává ve své původní čistotě a nezkalena a vyvíjí proto mnohem větší sílu. Zakalíte-li ji však nečistotou, nastává zároveň její zeslabení. Tak v konečném boji zapůsobí pronikavě a rozhodně vždy čistota síly. Co je dobré a co je zlé, to každý cítí i bez vyřčení až do konečků svých prstů. Hloubati o tom, uvádělo by jen ve zmatek. Tupé hloubání je plýtvání silou, je to jako močál, husté bahno, které všechno ve svém dosahu ochromuje, svírá a dusí. Ale svěží veselost trhá pouta hloubání. Není vám třeba býti smutnými a stísněnými! Každým okamžikem můžete nastoupit cestu do výšin a napravit minulost, nechť je jakákoliv! Nedělejte nic jiného, než myslete stále na postup čisté Božské síly, neustále vámi proudící. Ucouvnete pak sami před tím, abyste tuto čistotu zaváděli do špinavých koryt špatných myšlenek, poněvadž můžete bez námahy dosíci stejným způsobem nejvyššího a nejušlechtilejšího. Vždyť je vám třeba jen řídit, síla působí pak sama tím směrem, kterým jste chtěli. Tak máte štěstí nebo neštěstí ve svých rukou. Vzhůru tedy hrdě hlavu a volně a směle čelo! Zlo se nemůže přiblížit, když je sami nezavoláte! Jak chcete, tak se vám stane!

Ruf


Archiv komentářů pro tento článek:

2001-07-14 11:05:48 Upřímnost
Zajímavé počteníčko.
Hannibal

4/5 - (1 vote)

Shlédnutí: 16

Napsat komentář