Minulé životy ANO či NE

Zdroj falešných vzpomínek v zážitcích minulých životů a při léčení těmito zážitky:

Existuje nejméně devět zdrojů vzniku těchto falešných vzpomínek. Podívejme se na ně a pak rozhodněme, zdali je duchovně, profesně, léčebně i eticky legitimní propagovat proces léčení metodami takzvaných terapií minulými životy:

1.

První zdroj těchto falešných vzpomínek lze nazvat osobním. V tomto případě osoba ve svém dětství či někdy a někde v průběhu let svého formování slyšela či četla příběh či příběhy vztahující se k dobře známým historickým postavám. Tyto příběhy si vtiskla do nevědomé paměti a stávají se součástí její pamětní banky. Později byly vědomě zapomenuty a pohřbeny v hlubinách nevědomé mysli této osoby. Poté, co se potká s pojetím reinkarnace, a poté, co s ním souhlasí a ztotožní se s ním, může si tato osoba ony falešné vzpomínky vybavit, přebírajíc identitu těchto osobností, přijímajíc, že ve skutečnosti byla ona tou osobou či osobami během minulých reinkarnací na této planetě. Takže když tato osoba vyhledává vybavování těchto vzpomínek, záměrně vyhledává hypnoterapeuta či hypnotizéra, který na tomto faktoru buduje a provádí svou specializaci provádění terapií minulými životy. V procesu takové hypnoterapie – protože oba, jak terapeut, tak i klient, pevně věří v tento fakt – vyhledává nevědomá mysl tohoto jedince v paměťové bance a vynáší do popředí svého vědomého uvědomění tyto identity shora zmíněných osobností.

SGT.PEPPER: Většina osob, pokud něčím v minulém životě byla, se záměrně vyhýbá knihám nebo filmům, které by jí ony její minulé životy připomínaly. Je jí prostě dáno se jim vyhnout neboť vzpomínky leckdy bolí.

2.

Druhý zdroj těchto falešných vzpomínek lze nazvat psychologickým. Tento zdroj se vztahuje k tomu, co se nazývá univerzálním vědomím v Jungově analytické psychologii. Každý z nás v komplexu své mysli obsahuje v její nejhlubší nevědomé části univerzální vědomí. Toto vědomí obsahuje veškerou paměť člověčenstva od samotného prvního objevení se života na této planetě až do budoucna či konce života zde a některé jiné vzpomínky, které nejsou z této planety. Vezměte prosím v úvahu, že zákony struktury a fungování univerzálního vědomí nejsou vázány časoprostorovými hranicemi lineárního uspořádání této planety či fyzického vesmíru. Takže jestliže osoba uznává falešné pojetí doslovné reinkarnace za platné a ztotožní se s ním, je s to si v procesu hypnoterapie minulými životy vybavit jakoukoli minulou osobnost, která v minulosti na této planetě žila a která nejvíce vyhovovala jejím potřebám a představám. Víra v toto pojetí jak na straně hypnoterapeuta, tak i klienta nutí klientovu nevědomou mysl, aby vyhledala v univerzálním vědomí a vynesla do popředí vzpomínky některých lidí, kteří na této planetě předtím žili. Protože vzpomínky mohou být velmi detailní a přesvědčivé, nemá klient ani hypnoterapeut jiné vysvětlení, než že klient byl na této zemi již mnohokrát před přítomným segmentem svého života. Naneštěstí systém víry v tento koncept také dovoluje identifikaci nejen s povahou této osoby z minulosti, ale vkládá na klienta též všechny problémy, které tato osoba měla. Takže klient má sklon si tyto problémy učinit svou niternou věcí a ty se stávají integrální součástí jeho života.

SGT.PEPPER: Jen proto, že se někteří ztotožní s myšlenkami a učením jiných by neměli být reinkarnovanými bojovníky z minulosti. Ke vzpomínce stačí jen aby daná osoba nějakou známou osobu znala a byla blízko ní. To vše je jen vodítkem k vlastní minulosti. Né všichni co byli v minulosti králové jsou dnes šéfové. A ti kdo byli pijáckými manžely jsou dnes poslušnými milenkami.

3.

Třetí zdroj těchto falešných vzpomínek lze nazvat pseudoduchovním. Tohoto zvláštního zdroje se týká fakt, který se vztahuje k existenci duchovního světa. Existují jisté entity, povětšinou negativní, které se nacházejí v duchovní dimenzi, která je propojena s touto planetou a lidskou myslí. Tito negativní duchové mají dvě základní funkce: Za prvé se nacházejí v módu téhož systému víry ohledně reinkarnace, v jakém je klient. Trpělivě čekají, aby se reinkarnovali zpět na tuto planetu. Protože je jejich čekání marné a toto se nikdy nestane, přidávají se k jistým jedincům na této planetě – k nevědomé části jejich mysli – a snaží se žít své životy prostřednictvím klientova osobního života. V tomto případě se stanou dvě věci. Všechny tyto entity, které se přidruží k životu této osoby, vkládají a vtisknou svou paměť a svou identitu do této osoby a zároveň přijímají paměť a identitu její, posilujíce tak nesprávný koncept reinkarnace jako platný. Druhou funkcí tohoto typu duchů je uvádění nepravdy negativních duchovních světů obecně nazývaných peklo do lidského života a udržování jí v něm, upevňujíc ho ve víře v něco, co neexistuje. Účelem je zde zadržet lidi od uznání pravdy a od toho, aby byli odpovědní a skládali účty za svůj současný život, tím, že se původ jejich problémů umisťuje do nesprávných zdrojů, takže se tím tyto problémy udržují do nekonečna. Jde zde o to si uvědomit, že tito tzv. duchové se živí na lidských problémech. Tyto problémy jsou zdrojem jejich života. Položíte-li původ svých problémů do nesprávného zdroje, je jejich řešení nemožné, nebo je možné jen dočasně. Takže v tomto jednotlivém případě, když se váš klient dostane do transu za účelem získání vzpomínek na minulé životy, otevíráte dveře těmto negativním entitám, jež jsou velmi ochotné a s velkou radostí a potěšením vás pohotově zásobují všemi druhy falešných vzpomínek a identit lidí, kteří žili na této planetě, jakož i vzpomínkami svými.

SGT.PEPPER: Jako kdybychom neměli dost vlastních hříchů ještě musíme pykat za jiné duše. Kdo si to odkroutí za Ádu Hitlara, kdo se hlásí, určitě nikdo. To že se narodil Newton, Darwin jen jednou a pak nic je základní předpoklad křesťanské víry jak ji známe dnes, ale je to základní rozpor s ostatními náboženstvími, kteří díky bohu reinkarnaci připouštějí. On taky ten Ježíš to s tím zmrtví vstání tenkrát myslel jinak než je dnes kázáno v kostelech.

4.

Čtvrtý zdroj těchto falešných vzpomínek se dá pojímat jako metafyzický. V tomto pojetí se postuluje, že lidé svými životy na této planetě sledují jistou linii pokroku. Toto pojetí znamená, že život na této planetě má účel na mnoha úrovních. Když se někdo inkarnuje na tuto planetu, přichází sem za dobře definovaným účelem, s určenou rolí a posláním, aniž by si tohoto faktu byl uvědoměle vědom. Protože existují nekonečné variace těchto rolí, poslání a účelů, existuje nekonečně mnoho linií, které jsou na povaze těchto rolí, poslání a účelů postaveny či v ní obsaženy. Každá taková linie vznikla v době, kdy nastal život na této planetě, a bude se neustále progresivně vyskytovat až do konce života zde. Takže na tuto zvláštní linii pokroku vstoupilo v průběhu její historie až po současnost mnoho tisíc, ba milionů lidí. Ti všichni za sebou zanechali detailní stopy svých vzpomínek, zkušeností, životních stylů, projevů vůle, sklonů a mnohých jiných faktorů, které jsou integrální s jejich jedinečnými osobnostmi. Proto kdokoli, kdo vstoupí na tuto jedinečnou linii pokroku, zdědí všechny takové vzpomínky a identity těchto lidí. V procesu hypnoterapie, jestliže se pojem reinkarnace přijímá jako platný, je velmi snadné vyvolat tyto vzpomínky, identity a role do nejmenšího detailu, takže klient nemá jiný dojem než ten, že byl touto osobou či těmito osobami, a že tedy byl na této planetě před tímto vtělením. A klient opět, na neštěstí pro něho, zdědí všechny problémy těchto lidí, s nimiž se identifikuje, zanechané na této linii prostřednictvím stop vzpomínek na ně.

SGT.PEPPER: Víme vše co věděl Albert nebo Sokrates. Při narození naše maminky vyfasují v porodnice velký trychtýř aby nám to mohly nahrát do hlavy. No jo asi proto mají mimozemšťani tak velkou hlavu aby se jim to tam všechno vešlo. Jako kdyby nikdo nevěděl, že mozek je jen hromádka neuronů a né palubní počítač kosmické lodě a já si pořád říkám proč mi maminka a tatínek říkávali, že mám hlavu jenom na kraviny.

5.

Pátý zdroj těchto falešných vzpomínek lze nazvat kosmickým či vesmírným. Jak víte, po vesmíru existuje mnoho galaxií, slunečních systémů a planet. Avšak jen málo lidí ví, že po tomto nekonečném vesmíru je rozšířeno také mnoho forem inteligentního života. A ještě méně je známo, že některé z těchto planet, slunečních systémů a galaxií jsou velmi podobné této. Nyní je třeba pochopit, že mnozí lidé na této planetě před svou inkarnací zde žili na některých jiných planetách, které jsou hodně podobné této. Zážitky tohoto druhu minulého života (ne z této planety) jsou obsaženy v nejhlubších prohlubních jejich nevědomé mysli. Protože lidská vědomá mysl vždy vyhledává důvěrně známé orientační body z pozice současného života, je-li někdo uveden do transu za účelem vyhledání vzpomínek na minulé životy a když pevně věří v pojetí reinkarnace, nevědomá mysl poskytne tyto vzpomínky na jednou existující realitu v některé jiné dimenzi či na některé jiné planetě z jiné dimenze. Protože ale současné uvědomělé mysli nejsou tato situace či tento život známy, nevědomá mysl jí poskytuje orientační bod důvěrné známosti – dává vědomé mysli dojem, že se vše toto událo na této planetě. Tato planeta je především jedinou věcí, která je vědomé mysli důvěrně známá. Klient se tak stává pevně přesvědčeným o tom, že na této planetě žil před současnou inkarnací.

SGT.PEPPER: Pokud by minulé životy mohly být, tak jsme všichni byli mimozemšťani a pěkně zlobiví neboť jsme si svoje mrzké činy, které jsme spáchali jako zelení mužíčci musíme prostě odkroutit právě na Zemi. To je rozpor nad rozpory, neboť všechny karmické závislosti, které jsme si na zemi vytvořili si můžeme odkroutit jen zase na Zemi a stáváme se takovými Obětmi matičky Země, neboť se sem musíme stále vracet.

6.

Šestý zdroj těchto falešných vzpomínek lze nazvat existenciálním. Lidské přirozenosti a mysli je obtížné přijmout fakt, že ona je zdrojem svých problémů, obzvláště a jednotlivě v procesu života na této planetě. Pro lidské tvory je přirozené mít sklon omlouvat jakýkoli problém, vzorec chování, reakci či čin, který je poněkud patologický a nevhodný, jako by za ně nebyli odpovědní. Existuje nevědomá či dokonce vědomá potřeba přenést odpovědnost a zodpovědnost za své vlastní problémy na někoho či něco jiného. Je to mnohem snadnější zacházet s vlastními problémy a vlastní bídou, jestliže se věří, že jejich zdroj a příčina je vně vlastní vůle, intence a zkušenostního uzpůsobení, jak se samy manifestují od chvíle vlastního fyzického zrodu na této planetě až po současnost. Jestliže tedy věříte v nesprávné pojetí reinkarnace, vaše nevědomá mysl vám může poskytnout mnohé falešné vzpomínky, které jsou vloženy do vaší paměťové banky, do vašich fantazií a představ a do všeho, co bylo uvedeno výše v předešlých pěti bodech. V tomto zvláštním případě vám to pomůže považovat za viníka vašich problémů a jejich zdroj vaše minulé životy, které jsou mimo vaši současnou kontrolu a odpovědnost. To vám pomáhá ospravedlnit vaše problémy, aniž byste sami sebe z pozice svého současného života považovali za viníky. Tento druh obrany používá vaše nevědomá mysl, aby nám pomohla na této planetě daleko účinněji přežít všechny tyto problémy, které vytváří sama lidská přirozenost. Jak vidíte, je v tomto zvláštním případě odpovědnost za vlastní problémy posunuta z tohoto života do životů minulých. To umožňuje tyto vlastní problémy omlouvat, protože konec konců nepřicházejí z vlastního současného života a z jeho pozice nemůžete za ně být považováni odpovědnými.

SGT.PEPPER: Jen málo z nás je schopná tvrdit, že dnes škodí, krade a smilní jen proto, že byli v minulosti moc hodní. A pokud nám někdo ubližuje: ?No a na odpuštění jsme nějak zapomněli?. ?Já vím hloupější ustoupí a ti chytřejší jsou majiteli bordelu?. Některé dámy z těchto zařízení by jakoby mimoděk svou platonickou minulost bláznivé nevěstky zapřely jen proto aby to šlo i posléze.

7.

Sedmý zdroj falešných vzpomínek lze nazvat multivesmírným. Během devítiměsíčního vývoje plodu v mateřské děloze je duch tohoto plodu situován ve speciálním intermediálním světě, který se nachází (ne ve smyslu času a prostoru) mezi takzvanou duchovní dimenzí a dimenzí přírodní. V průběhu tohoto pobytu se tento duch setkává jednotlivě s mnoha jinými duchy povahy jak pozitivní, tak i negativní. Tito duchové přicházejí z různých segmentů multivesmíru včetně této planety. V procesu interakce s těmito duchy duch plodu od nich všech ze své svobodné vůle a volby získává jejich vzpomínky, zkušenosti, životní styly a role, jakož i jejich specifické problémy. V jistém smyslu se ostatní duchové přidávají ke zmíněnému duchu a stávají se integrální součástí jeho budoucí osobnosti a paměti. Když tento duch vstoupí do plodu v mateřském lůně, včlení či vtiskne všechny tyto vzpomínky, identity a zkušenosti do mozku a pamětní banky plodu. Když se pak někdo v průběhu svého života na planetě Nula stává pevným zastáncem víry v reinkarnaci, může jeho nevědomá mysl při hypnoterapii vyvolat tyto vzpomínky, identity a zkušenosti a ovšem také problémy. V tomto případě nemáte jinou představu, než tu, že jste na této planetě již předtím byli. A protože integrální součástí tohoto aranžmá je to, že také získáte problémy dřívějších rezidentů této planety, tyto problémy se stávají vašimi problémy a vy se musíte s nimi potýkat, jako by pro vás byly autentické a skutečné. Nenapadne vás také žádná jiná myšlenka, než ta, že jste zde byli mnohokrát během předcházejících reinkarnací.

SGT.PEPPER: Když jsme u maminky v bříšku tak nám andělíčci do hlavy nahrávají spoustu informací a někteří z nás se tetelí u pána Boha se žádostmi o případné zvětšení paměti RAM a vyšší výkonnost procesoru v naší hlavě. Vždyť před sebou máme náročný úkol musíme obhájit, že minulé životy a žádná reinkarnace neexistuje.

8.

Osmý zdroj falešných vzpomínek lze nazvat subjektivním. Tento činitel je založen na pojetí viny, odplaty, odměny, msty a odvety. Je nedílně spojen s pojmem karma. Předpokládá se, že cokoli se v lidském životě stane, je výsledkem nějakého druhu odplaty, odměny anebo msty. Předpokládá to předcházející mnohonásobnou existenci na této planetě. Jestliže jste byli například zabiti, musíte se vrátit a zabít. Jestliže jste byli chudí, musíte se vrátit a stát se bohatými. Jestliže jste byli zlí, musíte se vrátit a zaplatit za své zlo atd. Takto můžete pokračovat do nekonečna ve výčtu různých svých životních situací, které od vás vyžadují, abyste zaplatili či byli odměněni za to, co jste udělali či uděláte. Pocit viny obzvláště posiluje potřebu být potrestán za něco, co si myslíte, že jste učinili, ale přitom si vůbec zjevně nepamatujete toto konání a nemáte žádné racionální vysvětlení pro svůj pocit viny či neštěstí. Protože vám váš současný život na této planetě neposkytuje žádné konkrétní vysvětlení vaší situace, jestliže věříte či máte nevědomé sklony stát se věřícím (pod nátlakem negativních duchů zmíněných výše v bodě třetím), vaše nevědomá mysl vás za účelem obrany pohotově zásobuje vzpomínkami na takzvané přestupky či dobré činy, které jste jako učinili během minulých životů. To vám vysvětluje a ospravedlňuje vaši současnou nepříjemnou situaci či vaše velké štěstí (např. mnohamiliónová výhra v lotu jako odměna za něco dobrého, co jste na této planetě vykonali během vašich předešlých životů).

SGT.PEPPER: Pokud někdo se narodil jen proto aby zabíjel tak zabíjí. Pokud se někdo narodil aby byl bohatý a nemocný, tak proč né. A pokud se někdo narodil aby pořád pochyboval o tom co jako malé miminko prostě jen zapomněl tak taky proč ne. Aneb budiž Vám přáno milí Metrixové.

9.

A nakonec devátý zdroj falešných vzpomínek lze nazvat individuálním. Tento zdroj vyvěrá z faktu samé lidské přirozenosti. Každý lidský jedinec má vrozený sklon se cítit a být důležitým, užitečným, uznávaným, jedinečným, odlišným a slavným. Povšimněte si prosím, že v mnoha případech, ačkoli ne ve všech, ti, kdo věří v pojetí reinkarnace, předpokládají, že tu předtím byli jako slavní, dobře známí, obdivovaní, uznávaní a důležití jedinci. Byli králi, královnami, muži a ženami s velkým nadáním, které každý obdivoval, atd. V tomto případě snaha být slavným, uznávaným, snaha cítit se a být důležitým, být vítaným, obdivovaným, chváleným či čímkoli, co máte, má tak silný vliv, že jestliže nejste takovými nyní, musíte předpokládat, že jste takovými byli ve svých předešlých životech na této planetě, či takovými budete v některé ze svých budoucích reinkarnací na této planetě. Tento předpoklad naplňuje vaši potřebu být takovými. Zároveň tato potřeba nutí vaši nevědomou mysl k uvolňování či fabrikování falešných vzpomínek, které pocházejí z identifikací a zkušeností, jak byly popsány ve všech shora uvedených bodech.Jestliže však osoba věří a ztotožňuje se s falešnými fakty, že její problémy vyvěrají z prožitků v minulých životech, tyto problémy se ze stanoviska a pojetí hypnoterapie stávají u této osoby plně niternými a budou zcela nepříjemně ovlivňovat všechny aspekty života této osoby. Vzhledem k tomu je povinností hypnoterapeuta, aby s těmito problémy zacházel tak, jako by byly autentické a skutečné. Především jsou reálné a autentické pro klienta. Jestliže při řešení těchto problémů existuje potřeba nápravy falešné víry samotné, jestliže klient chce poznat skutečnou pravdu, tehdy a jedině tehdy lze použít duchovní hypnózu, během níž se napraví všechny tyto nesprávné koncepce, falešné vzpomínky atd. a získá se správný význam, účel a pochopení klientova individuálního života z daleko širší a více duchovní perspektivy.

SGT.PEPPER: Duše jako nedělitelná součást těla za života a nedělitelná a nezničitelná substance energie po smrti se po narození stává jedinou a nedělitelnou součástí těla dalšího. A nelze tedy vyloučit, že někteří z nás byli v minulosti Ludvíkové XIV, Albertové a Mozartové. Jejich duše se nemohla nikam ztratit a ani se vypařit Vezme, že tyto duše se ke svému odkazu vůbec nehlásí a nechávají ty ostatní duše aby se domněle za ně vydávali. A proč né ono není dobré se vždy chlubit tím ?V minulosti jsem vymyslel atomovku a zničila Hirošimu?, ?V minulosti jsem měl celý dvůr prostitutek a díky jedné jsem nechal spoustu nevinných lidí za čarodějnictví upálit?.

Jsou tedy minulé životy nebo ne?

Sgt.Pepper


Archiv komentářů pro tento článek:

2002-10-14 12:28:55 Re: Minulé životy ANO či NE
Vím že někteří z Vás si myslíte, že minulé životy jsou a jiní je tvrdošíjně odmítáte.

Asi si říkáte Ale to je jen jejich problém

Veřte není nic horšího než člověk bez vlastního úsudku a názoru.

Sgt.Peppers
SgtPeppers

2002-10-15 08:58:00 Re: Minulé životy ANO či NE
Je to jasné jako facka.

Budiž Vám přáno.

Neználek


2002-10-15 10:06:38 A zase ten Neználek
Toto ono Neználkovo poselství
je poněkud fádní nemyslíte?

Sgt.Peppers
SgtPeppers

2002-10-21 10:48:29 Tím končím
S Daimondem a BLACKEM a ostaními, kteří si o sobě myslí, že jsou jedněmi z těch co na Zem přišli jen proto aby dělali zlo a to že jejich posláním nemá smysl vést nějaký dialog, protože neexistuje.

Proč by se někdo zabýval Karmou. Když má přece jen dělat zlo a to je jeho odvěkým postláním, tak je lépe říci že Karma je přístroj na ohřev vody, ža pane Daimond.

Pokud se anonyma (Lévoho) týče, tak nejsem ten kdo plácá tak nějak na dvě strany a snaží se být se všemi za dobře, jak s bílými a tak i s černými. Já netvrdím, že magie je jen jedna. Já nejsem ten, který neví kterou cestou se dát.

Já vám to řeknu úplně přesně: Ta cesta není cesta zla a ani dobrozla, ale jen a jen dobra. Vím nemusíte mi to věřit a pořád do mne šťoravě rýpat, ale to je tak všechno co proti tomu můžete dělat.

A pokud se pana Léviho týče.

Tak si pusťte moji WWW stránku na stránce o Lévim a pusťte si svoje repráčky na plný koule a pokud nebude slyše Oh My Best Friend a nic Vám potom nedojde, tak potom bůh s vámi milý pane.

Lévi, ať se vám to líbí nebo ne, byl svou definicí Krista, Satanismu, Čarodejnictví, Karmických vazeb a popisu sytému MATRIX nejblíže ze všech.

Tím dávám zde velký hold panu Abému Lévimu.

Tím končím a odcházím

S pozdravem

Sgt.Peppers

P.S: Tak jste se konečně pánové Neználkové, Anonymové (Léviové), ARExové, BLACKOVé a Daimondové dočkali a budiž Vám tedy přáno zde na WWW.Rituál.cz žit až do smrti.
SgtPeppers

2002-10-31 15:31:24 Re: Minulé životy ANO či NE
ano ano taky jsem měla nějakou tu nauku na střední škole kdy se nás ta ženština snažila tvrdošíjně přesvědčit o vědomí podvědomí předků a nějaké ty věci co člověk jako já zapomene,ale hm i ona připustila že se jí stalo pár nevysvětlitelných zvláštností a že na ně raději zapomene-právě proto že je nechápe.Každý máme přece svůj vlastní svět a názor a až jednou umřu a všude bude tma a žádný bůh žádné převtělení pak teprve přiznám že to tak je a vlastně mimochodem to je stejné jako bavit se o ufo...jsou či nejsou....nekonečný vesmír miliardy a miliardy galaxií a že bychom byli jediní inteligentní(když už se za ně považujeme)tvorové v celém tom mračnu?????a jsou či nejsou...až mi něco vrazí do břicha plazmovou pistoli a řekne hugháf a odstřelí mně tak taky asi uvěřím:)každý má přece jen právo věřit a debata o tom je vcelku nesmyslná.Pěkný den
Aponina

2002-11-04 09:59:27 Minulé životy a UFO
Já v to, že minulé životy existují věřím na základě toho, že jsem schopen komunikovat s dušemi po smrti a ty stále přesvědčují o tom, že se na Zemi stále vracejí. Pokud chtějí.

Já si na svoje minulé životy pamatuji a dokonce v osobách kolem mne poznávám ony duše lidí, které mne obklopovali i v minulosti.

Zatím jiný důkaz nemám. Ale až se časem povede informaci o Vás z vašeho osudového klubka rozmotat a vtáhnout do počítače, tak pak uvěří více lidí.

O tom, že mimozemšťani jsou jsem taky přesvědčen. Neboť jsem schopen podvědomé spojení navázat i s nimi, ale o nějakém hromadném odvozu lidí ze Země, jak píše a říká pan Benda, neříkali nic.

A ani nejsou tak skvělí a krásní jak o nic modročerveně pan Benda píše. Mají stejné chyby a nedostatky jako mají lidé na Zemi. (V psychice a povaze)

Pokud se povede podvědomě vysílané informaci mimozemšťanů zachytit do počítače, tak taky uvěří více lidí. A proč? Protože myšlenka je rychlejší než světlo.

S pozdravem

Sgt.Peppers

SgtPeppers

3/5 - (1 vote)

Shlédnutí: 24

Napsat komentář