Léčitelství je legální profesí

Je zcela nepochybné, že vyřazení přírodního léčitelství ze seznamu živností tzv. volných novelou živnostenského zákona bylo pokusem zbavit se léčitelství a alternativní léčby. Lze jej patrně přičíst bývalému ministrovi zdravotnictví, který se snažil zakázat alternativní metody i lékařům. Protože se však tomuto mimořádnému popletovi nepodařilo prakticky nic dotáhnout do konce, nezdařilo se ani toto. Je však nutné, aby čeští léčitelé a jejich klienti věděli, v jakých právních mantinelech se mohou svobodně a bez jakéhokoliv utajování pohybovat. Česká homeopatická společnost, v jejíž řadách je kromě lékařů také mnoho profesionálních homeopatů-léčitelů, proto požádala o expertízu právního stavu, v němž se současné léčitelství nachází, několik právníků, mezi nimi též Doc. JUDr. Pavla Matese CSc., odborníka, který se na přípravě některých jiných zákonů přímo autorsky podílel.

Na otázku, co je po právní stránce léčitelství, odpovídá JUDr. Mates: ?Mohu zde jen opakovat, co jsem již řekl na dotaz televize (míněno srpnové Občanské judo): vymezil bych je jako podnikání, vykazuje-li znaky, které jsou pro tuto činnost zákonem stanoveny, tj. je prováděno samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.?  platí pro ně zásada, že to, co není zákonem zakázáno, je zákonem povoleno (čl.2, odst. 3 Ústavy). Protože tedy žádný zákon neříká, že se léčitelství nesmí vykonávat, může být provozováno.? ?/…/podle mého soudu nepřichází v úvahu postih podle §22 či 224 trestního zákona, tj. za neoprávněné podnikání, což plyne ze shora uvedené úvahy o právu činit vše, co zákon nezakazuje.?…?Vzhledem k tomu, že léčitelství není živností, není také podřízeno dozoru ze strany živnostenských úřadů, jako by tomu mohlo být v opačném případě, může být však podrobeno dozoru např. ze strany orgánů hygienické služby.? Léčitel by mohl být tudíž kontrolován, což platilo i dříve, např. po stránce dodržování všobecných hygienických pravidel, stejně jako jakákoliv jiná profese.

Tento status je velmi podobný právnímu rámci, v jakém se pohybují například léčitelé (profesionální homeopaté) v léčitelské velmoci Anglii. Vyřazení léčitelství z živností znamená paradoxně další liberalizaci, kdy je léčitel vlastně kontrolován jen svými klienty, což já osobně považuji za správné, neboť v této situaci hraje renomé, jaké si léčitel vytvořil svými znalostmi, výsledky a vytrvalou prací (a případně členstvím v renomované nestátní organizaci, která jeho odborné znalosti prověří) prvořadou roli.

Léčitel je při výkonu léčitelství odpovědný za své jednání před zákonem, stejně jako všichni ostatní občané. JUDr. Mates ve své expertíze píše: ?Léčitel by ovšem mohl být postižen např. za ublížení na zdraví, zřejmě nejčastěji v nedbalostní formě (§222 či 224 trestního zákona), nelze vyloučit ani spáchání trestného činu neposkytnutí pomoci podle § 207 trestního zákona (kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví vážné poruchy na zdraví neposkytne potřebnou pomoc), případně ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami podle §194 trest. zákona (kdo má na prodej nebo pro tento účel vyrobí nebo jinému opatří z nedbalosti potraviny nebo jiné předměty, jejichž použití nebo užití k obvyklému účelu je nebezpečné lidskému zdraví). Případný postih podle těchto či jiných ustanovení trestního zákona ovšem nepřinesla až stávající úprava, jeho možnost existovala i dříve. Mám ovšem za to, že zde nejde o nějaké specifikum léčitelů, podle těchto ustanovení může být postižena i řada dalších činností a uvedený výčet připomíná pouze některé eventuality, které by se mohly vyskytnout v souvislosti s léčitelstvím častěji.?

Povinností léčitele již nyní zřejmě je registrovat se u Úřadu pro ochranu osobních údajů, tato povinnost se ovšem týká všech profesí, zpracovávajících osobní údaje (např. i lékařů, právníků atp.). V případě léčitelství jde o tzv. ?citlivé údaje? dotýkající se zdraví osob, atp. V tomto případě musí mít léčitel od každého klienta písemné svolení, že může tyto jeho údaje zpracovávat k účelu léčitelství. Obcházením tohoto nového zákona o ochraně osobních údajů každý podnikatel, nevyjímaje léčitele a lékaře, riskuje případné velmi vysoké finanční postihy. Výjimky by zřejmě tvořily ty případy, kdy by byl klient vyšetřován a léčen jako anonym.

Je nutno také vzít v úvahu zákon č. 79/1997 o léčivech. Tento zákon vymezuje kategorii ?léčivých přípravků? mezi něž patří homeopatické léky, léčivé čaje a dietetické přípravky. Tyto léčivé přípravky smí vydávat jen lékárníci a farmaceutičtí laboranti, nikoliv však léčitelé. Snad je trochu utěší, že naprosto stejně jsou omezeni tímto zákonem i lékaři. Léčitel tedy v souladu s tímto zákonem může fungovat jako poradce, může homeopatický lék nebo čaj doporučit a poradit také klientovi, kde si ho má koupit, jak ho má užívat atd. Což například v případě homeopatik není dnes žádný nepřekonatelný problém, protože jsou na mnoha místech k dostání a protože je možné si homeopatika objednat i pro poštovní zaslání např. z Anglie, a léky dojdou klientovi do schránky za několik dní. V případě čajů záleží zejména na tom, zda je čaj registrovaný jako ?léčebný přípravek? a také na tom, jak je jeho registrace formulována. Může být ovšem považován i jen za potravinu, pokud však není registrován jako ?léčebný přípravek?. Registrací léčebných přípravků se zabývá ministerstvo zdravotnictví, které má povinnost podat každému informaci o registraci každého léčebného přípravku.

Na vážný legislativní problém nyní narážejí, jak lze vyvodit ze zprávy JUDr. Matese, zejména léčitelé zabývající se masáží. Píše: ?Pokud jde o možnost poskytování léčitelských masáží typu reflexní terapie atp., odkazuji zde na přílohu k živnostenskému zákonu, skupina 214 Ostatní, kde se nerozlišuje mezi jednotlivými typy masáží, nýbrž se zde hovoří o masérských, rekondičních a regeneračních službách vůbec. Z toho je třeba dovodit, že tyto masáže lze provozovat pouze jako vázanou živnost?. Čili, jinými slovy, je nutno nyní splnit (od 1.3.2001) veškeré (ne zcela reálné) požadavky na vzdělání a kvalifikaci, které živnostenský zákon stanoví. Toto je věc, která by bohužel mohla mnoha léčitelům praktikujícím masáže zkomplikovat život, pokud ovšem nedojde k novelizaci zákona.

Léčitelství je zákonem povoleno, a proto každý léčitel může tuto profesi legálně vykonávat. Ministerstvo práce dokonce vytvořilo oficiální, dosti širokou a podle mého názoru zcela akceptovatelnou definici tohoto pracovního oboru. Léčitel tudíž může za své služby přijímat od klientů dohodnutou sumu peněz a na konci roku by měl vyplnit jako každý soukromý podnikatel v této zemi daňové přiznání, kde do kolonky odd. 3, §7 Druh podnikání nebo jiné samostatně vedené činnosti napíše např. Léčitelství. Z vyplnění přiznání vyplývají i všechny ostatní podnikatelské náležitosti, jako povinnost vést účetnictví, možnost odečíst náklady na léčitelství od daňového základu, například i cestovní výdaje nebo náklady na odborné kurzy a odbornou literaturu, fakt, že je léčitel pod penzí…. atp, atp. Léčitel je také oprávněn si vyvěsit zcela legitimně firmu, inzerovat apod.

Původně velmi chmurné prognózy o legislativní situaci českého léčitelství je tedy nutno po odborném prozkoumání všech faktů revidovat, i když překážky v různé míře (pro různé obory) přetrvávají. Jak se zdá, téměř bezproblémově vycházejí spirituální obory, s poměrně nezávažnými omezeními se budou setkávat homeopaté (jejichž hlavním profesním posláním je poradenství), poněkud větší, ale nikoliv neřešitelné zákonné brzdy existují asi v případě herbalismu, nejhůře na tom jsou masážní obory. Za této situace je stále velmi důležité podporovat asociace, hájící práva občanů na tzv. alternativní léčbu i práva samotných léčitelů. V homeopatickém kontextu je to Česká homeopatická společnost. Je třeba si uvědomit, že pokus omezit léčitelství (tentokrát novelou živnostenského zákona), byť byl jen částečně ?efektivní?, nemusí být poslední.

Mgr. Jiří Čehovský 2001


Archiv komentářů pro tento článek:

2001-03-14 08:59:43 Re: Léčitelství je legální profesí
Legislativě nerozumím,ale nešlo by léčitelství schovat pod hlavičku poradenství v otázkách životního stylu?Já totiž nevěřím,že někdo z vyšších míst na vládě bude tak osvícen,že si z Velké Británie vezme v tomto vzor.
kaaj

4.3/5 - (3 votes)

Shlédnutí: 66

Napsat komentář