Probuďte se!

Probuďte se!

Není to tak dlouho, co tu proběhlo několik bouřlivých a méně bouřlivých debat na téma upíři. Nedá se nic dělat, pomalu jsem nabyl dojmu, že tuto sezónu opravdu upíři letí. A abych nezůstal off, připravil jsem pro vás jeden poučný článek, který se této tématiky tak trochu týká.

Po přečtení nesčetných komentářů k Zuzanině článku jsem se začal cítit tak trochu méněcenný – skoro každý druhý už má nějakou zkušenost s upírem, jen já stále stojím stranou… 🙁 Najednou jsem si však uvědomil, že i já mám spoustu zkušeností s upíry, tak proč se o ně nepodělit!
A co je horší, každý hledá upíry přesně tam, kde asi opravdu nejsou. Zamyslel jsem se a najednou to bylo jasné – jsou všude kolem nás:-). Pravda maskují se jak můžou, ale od toho jsme přece tady, abychom si na ně posvítili!

Zhruba před rokem mně jeden vtipálek nechal pod dveřmi časopis “Probuďte se!”. Nejprve jsem ho proklel do horoucích pekel a časopis chtěl vyhodit. Zvědavost ale zvítězila a já nakoukl dovnitř. Rázem jsem se dostal do jiného světa. Zíral jsem a obdivoval, později propadal zoufalství a nakonec se vyrovnal s časopisem a se svým názorem na něj.

Od té doby ho používám jako měřítko své hlouposti a naivity – vždycky, když mám pocit, že začínám uvažovat zcestně, do něho nahlédnu a pročtu. V okamžiku, kdy bych si začal myslet něco jiného, než že se jedná o vrchol manipulace, psychického teroru a upírství v té nejčistší formě, musel bych se vážně zamyslet nad tím, nepotřebuji-li navštívit odborníka.

A protože si myslím, že je to materiál vysoce poučný a zároveň by mohl obdobně jako mně posloužit i vám, předkládám ho zde v nezměněné podobě i s ilustracemi. Jen na jeho konci najdete ještě jeden můj komentář.

Ale nejprve čtěte…

Obálka
Obálka časopisu “Probuďte se!”
Vydáno 22. července 2000.

Proč je zájem o spiritismus tak rozšířený?

Spiritismus je definován jako “víra, že duchovní část člověka
přežívá smrt hmotného těla a může s živými lidmi komunikovat
obvykle prostřednictvím nějaké osoby, která slouží jako médium”.

JEDNA
kniha, která vysvětlovala, jak se spojit s mrtvými, se v roce 1998 stala ve Spojených státech tak populární, že rychle zaujala přední místo v seznamu nejprodávanějších knih uváděném v deníku New York Times.

Před několika lety začalo být v Moskvě velkou módou, že politikové a obchodníci ve velké míře navštěvovali okultní a spiritistické seance a za konzultaci platili mnoho peněz.

Televizní seriály v Brazílii, které pojednávají o spiritismu, přitahují velké množství diváků.

Pro mnoho lidí žijících v Africe nebo v Asii je provozování spiritismu tak běžné jako obchodování na tržišti.

Proč se tolik lidí obrací ke spiritismu

Pozor na ně!
Jedna z doplňkových ilustrací – tak takto nějak vypadá “spiritista – věštec” v podání “Svědků”
Mnozí lidé hledají ve spiritismu útěchu po smrti někoho blízkého. Od spiritistických médií mohou dostávat zvláštní informace, které zdánlivě pocházejí od mrtvého. Tito truchlící lidé jsou tedy často přesvědčeni, že jejich blizcí, kteří zemřeli, jsou naživu a že se s jejich smrtí lépe vyrovnají, když s nimi budou v kontaktu.

Jiné lidi spiritismus přitahuje pro to, že jim bylo řečeno, že duchové jim pomohou najít léčbu na jejich nemoci, vymanit se z chudoby, uspět v romantické lásce, vyřešit manželské problémy nebo najít zaměstnání. A mnozí lidé se ke spiritismu obracejí z pouhé zvědavosti.

Dalším důvodem, proč se miliony lidí obracejí ke spiritismu, je to, že podle vyjádření jednoho odborníka v této oblasti lidé pokládají spiritismus za “doplňkové náboženství”, které existuje “vedle křesťanství”. Náboženská situace v Brazílii je toho dokladem.

Brazilie má největší římskokatolickou populaci na světě, ale jak uvádí spisovatel Sol Biderman, “miliony věřících zapalují svíčky na různých oltářích a mají pocit, že (v tom není) žádný rozpor”. Brazilský týdeník Veja uvedl, že 80 procent těch, kdo v Brazílii navštěvují spiritistická střediska, jsou pokřtění katolíci, kteří chodí také na mši. Navíc se spiritistických sezení účastní i někteří duchovní, a je tedy pochopitelné, proč si tolik věřících myslí, že Bůh schvaluje, když se lidé kvůli útěše a vedení spojí s duchy. Je to ale opravdu tak?

Proč byste se měli

VYHÝBAT SPIRITISMU

JESTLIŽE
jste byli vyučováni tomu, že některé formy spiritismu jsou způsobem, jak se spojit s dobrými duchy, možná vás překvapí, když se dozvíte, co o spiritismu říká Bible. Píše se tam například: “Neobracejte se k spiritistickým médiím a neraďte se s těmi, kdo z povolání předpovídají události, abyste se jimi neznečistili. (3. Mojžíšova 19:31; 20:6, 27)

Toho, kdo provozuje spiritismus, totiž Bible popisuje jako, něco odporného Jehovovi. (5. Mojžíšova 18:11, 12) Proč? Bližší pohled na to, co Bible říká o hlavním rysu spiritismu – o údajné komunikaci s mrtvými -, tuto otázku zodpoví.

Jsou mrtví naživu?

Zbav se…
Další z ilustrací – je potřeba se všeho zbavit!
V protikladu k tomu, co si mnozí lidé myslí, Boží slovo, Bible, učí, že lidé nemohou komunikovat s blízkými, kteří jim zemřeli. Proč ne? Pokud by někdo měl mluvit s mrtvými, pak by tito mrtví museli skutečně žít. Musela by existovat nějaká část, která smrt přežívá. Někteří lidé tvrdí, že duše žije i po tom, co tělo zemře. Je to pravda?

Biblická zpráva o stvoření člověka říká: “Jehova Bůh přistoupil k tomu, aby vytvořil člověka z prachu zemské půdy a aby vdechl do jeho chřípí dech života, a člověk se stal živou duší.” (1. Mojžíšova 2:7) Neukazuje to snad, že duší je člověk jako takový a že nemáme žádnou nesmrtelnou duši, která žije po smrti těla? Písmo totiž říká: “Duše, která hřeší – ta zemře.” (Ezekiel 18:4) “Živí si … uvědomují, že zemřou; ale pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic… Není práce ani vymýšlení ani poznání ani moudrost v šeolu,” společném hrobu lidstva. (Kazatel 9:5, 10)

Podle Bible tedy není duše něco, co přežívá smrt těla a s čím potom mohou živí lidé komunikovat. Uveďme si dva příklady uznávaných znalců Bible, kteří dospěli k závěru, že duše umírá. Kanadský teolog Clark H. Pinnock poznamenal: “Tato představa (že lidská duše je nesmrtelná) ovlivnila teologii na velmi dlouhou dobu, není však biblická. Bible neučí o přirozené nesmrtelnosti duše.” Podobně i britský učenec John R. W. Stott prohlásil: “Nesmrtelnost – a tudiž nezničitelnost – duše je řecká, a nikoli biblická představa.”

Lidé však skutečně dostávají poselství a slyší hlasy, které zdánlivě pocházejí od mrtvých. Kdo tedy s nimi mluví?

S kým komunikují?

Bible vypráví, že stejně jako břichomluvec používá loutku, jistá neviditelná duchovní osoba použila hada, k navázání kontaktu s první ženou Evou a podnítila ji ke vzpouře proti Bohu. (1. Mojžíšova 3:1 – 5) Tento duchovní tvor neboli anděl je v Bibli označen jako “prahad, který je nazýván Ďábel a Satan, jenž zavádí na scestí celou obydlenou zemi”. (Zjevení 12:9) Satanovi se podařilo svést ke vzpouře další anděly. (Juda 6) Těmto ničemným andělům se říká démoni a jsou Božími nepřáteli.

Bible ukazuje, že démoni mají moc působit na lidi. (Lukáš 8:26 – 34) Není tedy divu, že Boží zákon říká: “Neměl by se v tobě najít nikdo, … kdo se radí se spiritistickým médiem nebo s tím, kdo z povolání předpovídá události, ani nikdo, kdo se dotazujemrtvých. Každý, kdo tyto věci dělá, je totiž něčím odporným Jehovovi.” (5. Mojžíšova 18:10 – 12) Jaké nebezpečí plyne z nerespektování tohoto zákona?

Odpověď na tuto otázku se dozvíme z toho, co zažil starověký král Izraele Saul. Tento král ze strachu před nepřáteli vyhledal spiritistické médium. Žádal jej o spojení s mrtvým prorokem Samuelem. Spiritistické médium popsalo, že vidí starého muže, a Saul z toho usoudil, že je to Samuel. A jaké poselství dostal? Izrael bude vydán do rukou nepřátel a Saul a jeho synové budou se “Samuelem”, což znamenalo, že zemřou. (1. Samuelova 28:4 – 19) Jak na Saulovo rozhodnutí spojet se se spiritistickým médiem reagoval Bůh? Písmo nám říká: “Saul zemřel pro svou nevěrnost a také pro to, že požádal spiritistické médium, aby se dotazovalo.” (1. Paralipomenon 10:13) Zaplatil za to opravdu vysokou cenu.

Podobně i dnes se lidé, kteří provozují spiritismus, dostávají do závažného nebezpečí. Bible varuje, že “ti, kdo provozují spiritismus,” zakusí “druhou smrt”. (Zjevení 21:8; 22:15) Je tedy jasné, že vyhnout se všem formám spiritismu je moudré a vede to k záchraně života.

Jak se ničemným duchům bránit

Studuj…
Studium Bible ti poskytne podporu.
Co ale dělat v případě, že jste se již do spiritismu zapletli? Potom bude prospěšné, když okamžitě podniknete kroky, abyste sebe i svou rodinu před působením ničemných duchů chránili. Jaké kroky? Znázorněme si to: Jak bude člověk chránit svůj dům a svou rodinu před obtížným hmyzem? Potom, co jej odstraní ze svého domu, musí odstranit také věci, které hmyz lákají. Aby zabránil jeho vpádu, utěsní trhliny a zpevní stěny, a pokud zamoření hmyzem přetrvává, může požádat o pomoc místní orgány.

Podobný postup vám může pomoci, abyste ničemným duchům vzdorovali a osvobodili se od nich. Uvažujme například o efezkých křesťanech v prvním století, kteří předtím než se stali křesťany, provozovali spiritismus. Když se rozhodli osvobodit se od něj, podnikli tři kroky, jimiž se chránili proti útokům ničemných duchů, které se podobají útokům hmyzu. Co tito křesťané udělali?

První krok

Bible vysvětluje: “Značný počet těch, kdo provozovali magická umění, snesl své knihy a přede všemi je spálil.” (Skutky 19:19) Tím, že zničili své věštecké knihy, dali tito noví křesťané příklad všem, kdo se dnes chtějí ničemným duchům vzepřít. Zbavte se všech předmětů, které mají nějaký vztah ke spiritismu. K tomu patří všechny knihy, časopisy, komiksy, videokazety, plakáty, elektronické materiály a hudební nahrávky se spiritistickým podtextem, ale také amulety nebo jiné předměty, které se nosí pro “ochranu”. (5. Mojžíšova 7:25, 26; 1. Korinťanům 10:21)

Jistý muž z Jižní Ameriky, který se desetiletí věnoval spiritismu, si tuto biblickou radu vzal k srdci. Vzpomíná: “Jednoho dne jsem před svůj dům snesl všechno, co souviselo se spiritismem, vzal jsem sekeru a rozsekal to na kusy.” Potom to pálil tak dlouho, až vše shořelo. Pak dělal velmi pěkné duchovní pokroky a zanedlouho se stal horlivým služebníkem v jednom sboru svědků Jehovových.

Nicméně první krok nestačí. Proč ne? Několik let potom, co křesťané v Efezu zničili své knihy o magii, jim apoštol Pavel napsal. “Zápasíme proti ničemným duchovním silám.” (Efezanům 6:12) Démoni se nevzdali. Stále se snažili získat převahu. Co tedy ještě tito křesťané potřebovali?

Druhý krok

Pavel efezské křesťany v prvním století vybízel: “Oblečte si úplnou výzbroj od Boha, abyste byli schopni pevně stát proti Ďáblovým lstivým skutkům.” (Efezanům 6:11, Reference Bible, poznámka pod čarou) Tato rada je platná dodnes. Podobně jako člověk, který se snaží nevpustit hmyz do svého domu, musí i křesťané posilnit svou obranu podobnou zdi, a tak zůstat mimo dosah ničemných duchů. Co k tomuto druhému kroku patří?

“Především uchopte velký štít víry, kterým budete schopni uhasit všechny ohnivé střely tohoto ničemného,” zdůrazňuje Pavel. (Efézanům 6:16) Tento štít je naprosto nezbytný. Čím pevnější bude vaše víra, tím lépe budete ničemným duchovním silám vzdorovat. (Matouš 17:20)

Jak tedy můžete svou schopnost bránit se posílit? Tím, že budete pokračovat ve studiu Bible. Jak studium Bible souvisí s vírou? Stejně jako pevnost zdi závisí především na tom, jak kvalitní jsou její základy, tak i pevnost víry závisí do značné míry na tom, jak kvalitní má základ. Co je tím základem?

Je to přesné poznání Božího slova. Apoštol Pavel vysvětluje: “Víra … následuje za slyšením. Slyšené je zase prostřednictvím slova o Kristu.” (Římanům 10:17) Vybízíme vás, abyste požádali o bezplatné studium Bible s některým ze svědků Jehovových, přičemž čas a místo si můžete určit sami. Takové studium posílí vaší víru. (Římanům 1:11, 12; Kolosánům 2:6, 7) A výsledek? Vaše víra se zanedlouho stane baštou, která bude sloužit jako štít proti vlivům ničemných duchů. (Žalm 91:4; 1. Jana 5:5)

Co je třetím krokem, který museli křesťané Efezu podniknout?

Třetí krok

Pokračuj…
Je třeba se bránit usilovnou modlitbou.
Lidí Efezu, kteří se stali věřícími, sice již podnikli kroky, aby se ničemným duchům vzepřeli, ale stále žili ve městě zamořeném démony. Potřebovali další ochranu. Když apoštol Pavel psal svým spoluvěřícím, řekl jim, co mají dělat: “Při každé příležitosti (se) v duchu budete stále modlit každým druhem modlitby a úpěnlivé prosby. A pro to zůstaňte bdělí s naprostou stálostí a s úpěnlivou prosbou ve prospěch všech svatých. (Efezanům 6:18)

Modlit se usilovně a stále o Jehovovu ochranu bylo a nepochybně stále je rozhodujícím krokem, jenž je pro ochranu před ničemnými duchy nezbytný. A je útěchou vědět, že Jehova na vaše upřímné prosby odpoví tím, že vám poskytne svou ochranu a podporu svých andělů. (Žalm 34:7; 91:2, 3, 11, 14; 145:19) Je tudiž velmi důležité stále se modlit k Bohu, aby “nás osvobodil od toho ničemného”. (Matouš 6:13; 1. Jana 5:18, 19)

Antonio z Brazílie, který dříve býval spiritistickým médiem, si uvědomil hodnotu modlitby. Když přijal nabídku biblického studia a poznal Boží jméno Jehova, začal se usilovně modlit k Jehovovi Bohu o pomoc, aby se osvobodil od spiritismu. Při pohledu zpět říká: “Pro mě a pro mnoho dalších lidí, kteří byli v minulosti zotročeni ničemnými duhy, byla modlitba k Jehovovi útočištěm.” (Přísloví 18:10)

Může se to podařit i vám

Až poznáte Jehovu, bude životně důležité, abyste na něj plně spoléhali, podřídili se jeho autoritě a poslouchali jeho příkazy. Jestliže k němu budete volat o pomoc a používat při tom jeho osobní jméno, poskytne vám ochranu. Antonio takovou ochranu dostal. Dnes je křesťanským starším v jeho sboru svědků Jehovových v Sao Paulu a je vděčný, že našel pravdu, která ho osvobodila. (Jan 8:32)

Stejně jako Antonio a tisíce dalších lidí, kteří dříve bývali spiritisty a nyní slouží Jehovovi Bohu, můžete se i vy od spiritismu osvobodit. Zbavte se proto předmětů, které mají nějaký vztah ke spiritismu, posilujte svou víru studiem Bible a modlete se o Jehovovu ochranu. Podnikněte tyto kroky – závisí na nich váš život!

Tak jak se vám líbí…? 🙂

Ale vážně – celý výňatek z časopisu v sobě nese mnohá poučení a důležitá poznání. Proto jsou veškeré citace z Bible jako odkazy na stránky se stejným veršem v Kralické a Ekumenické podobě. Myslím, že srovnání těchto “tří výkladů” může přinést nejedno zamyšlení. Věnujte mu proto prosím pozornost.

Stejně tak doufám, že jste si prohlédli jednotlivé ilustrace – pravda nejsou v příliš převratné kvalitě, ale i tak z nich lze velmi dobře poznat onu podbízivou, ničeho se neštítící notu doby a idejí, která je stvořila.

Tento přepis je však bohužel jen velmi nedotaženou a průhlednou formou vhodnou pro průměrného Američana – tedy člověka nevalné inteligence, ochotného uvěřit a podlehnout čemukoliv, jen když mu to někdo strčí přímo do rukou.

Ti chytřejší si však již jistě uvědomili, že ona “nedotažená” forma manipulace /upírství, se okolo nás vyskytuje v mnohem dokonalejších formách přizpůsobených uvažování průměrného Evropana. Napadlo vás někdy, jak polehoučku a potichu se vám snaží televizní reklama vnutit životní styl, určit společenskou normu oblékání, jídla, smýšlení… Reklama vám nejen prodává to, co byste si pravděpodobně vůbec nekoupili, ale také ukazuje jak máte vypadat a smýšlet, čeho si máte všímat a jak se chovat. Určuje, co je ve společnosti normální, a čeho je třeba se vyvarovat.

Pravděpodobně si mnozí z vás řeknou, že se jich to netýká – bohužel opak je pravdou. Ješitnost “střední třídy”, do které vás značná část zapadá, je akorát tak náchylná k postupnému se ztotožňování s demonstrovanými představiteli společnosti a jejich standardy. Každý přece musí mít alespoň tolik, co jeho soused a nebo přece jen, že by ta reklama měla pravdu a já mám na víc…!?

Probuďte se, protože jinak vás ti vaši upíři zahubí dřív, než si to stačíte uvědomit – vezmou vám vlastní názor, identitu a v neposlední řadě všechny peníze, které vyděláte. Proti těmto upírům vám opravdu nepomůže dřevěný kůl, květ česneku a svěcená voda. V dnešní době musíte použít mnohem zákeřnější zbraně – zdravý rozum, vůli a jednotu ducha s myslí.

A tak vám všem přeji mnoho úspěchů při odhalování a potírání upírů dneška! 😀

Temný Pán


Archiv komentářů pro tento článek:

2001-08-18 15:17:33 Re: Probuďte se!
Hm, souhlasim, souhlasim!Lip bych sve myslenky nevyjadrila.
Nesmime se nechat ukolebat prazdnymi frazemi americkych vymyvacu mozku
Katka


2001-08-24 13:36:27 Re: Probuďte se!
Díky, je to trefné a souhlasím.
ansen

2001-08-27 02:47:04 Re: Probuďte se! ... a vyhladovte upíry!
Ráda bych se k tomu vyjádřila,
když dovolíš, Temný Pane 🙂


Tak jako je v okultních oblastech od nepaměti běžné obrazné vyjadřování, je mezi lidem též od nepaměti běžné toto obrazné vyjadřování nechápat a vykládat je doslovně. Tak vznikla představa, že upíři ssají krev a je až zarážející, kolik jinak chytrých osob toto zcela ujeté tvrzení bere vážně. Je to pochopitelně trošku jinak.

Krev lidská je prazvláštní tekutina, mající mnohé vlastnosti. Z nich bych pro potřeby povídání o upírech vyňala to, že krev je nositelem já. Je v ní obsažena životní síla člověka a na ni je vázána duše. Ssání krve je proto ssáním jáství, sebeuvědomění. A jak je v magii běžné, může být prováděno jak fakticky, tak i mentálně. Za tento úvod se omlouvám všem, kteří jsou s touto skutečností obeznámeni. Jim nepatří, jsou však také takoví, kteří upíra vidí jen v tom, kdo má velké zuby, bojí se světla a spí v rakvi.

Podle toho, jak o upírství píšeš ty, bych je rozdělila do tří kategorií:
 • Upírství prosté. O něm byl můj původní příspěvek O upírech dneška. Prosté upírství je záležitostí mezilidských vztahů, těch běžných, každodenních a obyčejných. Když se dříve používal pojem arrivismus (druh upírství, kdy upír ssaje životní sílu), bylo jím míněno z největsí pravděpodobností právě toto konání. Je tím pravým a nejčistším ssáním krve.
 • Upírství komunit. Sem lze zařadit třeba právě sekty, ale nejenom sekty. Autoritativní spolky lze nalézt i jinde. Označování takovýchto komunit za upírské je diskutabilní. Jedná se o komplexnější jev, který upírské prvky sice obsahuje, ale tyto nejsou jeho podstatou.
 • Upírství univerzální není upírstvím v pravém slova smyslu už vůbec. Sem patří působení reklam a médií obecně, vliv společnosti a všeho, co je tzv. obvyklé a normální. Jde o komplex tzv. ahrimansko-asúrských jevů. Ty jsou aktuální právě v této době a jejich působení se bude zvyšovat. Jde o celospolečenský, globální problém na velmi hluboké magické úrovni. Ssání krve se zde nedopouštějí konkrétní osoby nebo společnosti, ale bytosti jiného řádu. (Ne, opravdu to nejsou nesmrtelní pokousaní, které zahubí denní světlo a stříbrná kulka do srdce).

  Probudit - to bychom se určitě měli. Každý upír či upír ale vyžaduje jinou taktiku a jiné zbraně.
  Zuzana Antares

  2001-09-23 13:23:24 Re: Probuďte se!
  Souhlasím se Zuzanou...
  Modrooka-rusovlaska

  2001-10-04 18:54:07 Re: Probuďte se!
  Mas pravdu, toto a mnohe dalsi jsou projevy psychickeho vampirismu, ktery ovsem v urcite mire praktikuje kazdy. Kdo nikdy nezadal o cokoliv stylem smutne oko? A uz to je projev psychickeho vampirismu. Ja sam take obcas neco nevedomky provedu, ale snazim se, aby takovych chvil bylo co nejmene. Toto je vampyrismus v nejcistsi podobe a je treba, abychom tyto vampyry ignorovali a jakmile se dostanou do stavu, kdy pouziji silu, vime, ze s takovymi nelze zit a meli by byt zniceni.


  2002-01-20 13:10:51 Re: Probuďte se!
  Souhlasím s tebou Anonyme.
  dark

  2002-02-24 21:53:25 Právo nechat se zblbnout
  Možná se mýlím, ale řekl bych, že každý člověk má svobodu manipulovat a být manipulován. A ovšem také právo před manipulací varovat. Ale jsem rád, že Svědkové Jehovovi existují. Jednak je občas rád vyvedu z míry a jednak jsou pro mě určitým archetypálním obrazem typicky prvoplánového náboženského myšlení.
  Jaroslav

  2002-12-09 11:53:03 Re: Právo nechat se zblbnout
  Koukám, že někdo má stejný názor...Jsem pro svobodu vyznání, ale co je moc, to je příliš.


  2004-04-13 11:00:15 Re: Probuďte se!
  No.......
  Mozná ze jsem to nepochopila a muj názor je zcela mylný, ale prijde mi, ze se to celé týká krestanství, je tu propagováno...... Tretí krok je pro me velmi nesympatický.... Modlit se.... Myslím, ze by to spís chtelo nejaký skutek nez strávit polovinu dne modlením..... Jinak to s tou reklamou je velmi povedené, pomohlo mi to pochopit jednoho mého kamaráda.

  Preji hezký den

  Kaira
  Kaira

  2004-06-21 22:51:03 Re: Probuďte se!
  PRECITAT TEN CASOPIS- TO V NOM JE TO UPIRSTVO.HRUBY PSYCHICKY NATLAK A PODPRAHOVE INFORMACIE UPLNY HUMUS


  2005-07-12 02:17:39 Re: Probuďte se!

  Máte všichni pravdu .... Jukněte na :
  htt://sweb.cz/nemam.rad.jehovisty

  Dalo to taky na celej článek.

  aneb... Podvody Svědka Jehovova Mgr. Daniela Thonata - inof TV NOVA (Na vlastní oči), ČT1 (Za zdí) ale i PRIMA. A taky v hlavních zpravodajských relacích. Televizní noviny, Události a pod.

  Poučte se , jak jsem byl mladej a blbej !


  2007-10-23 23:49:06
  Nesouhlasim s nazorem o spiritismu v casopisu Probudte se. Podava zkreslene a neuplne informace.  3.5/5 - (2 votes)

  Shlédnutí: 31

 • Napsat komentář