DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ

DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
DVACET STOLETÍ POKRYTECTVÍ, KRVE A BOJE O MOC A BOHATSTVÍ

Orientační, útržkovitá historie křesťanství, papežství a s tím souvisejících nejodpornějších zločinů proti lidskosti z historie lidstva v datech.

“Papežové nebyli pouze vrahy ve velkém stylu, ale učinili z vraždy legální základ křesťanské církve a předpoklad pro spasení.”
Lord Acton

Římskokatolická církev opravdu splňuje “kritéria” pro zařazení mezi “zločinecké organizace” ba co více, dvěma tisíci let svého působení si nepochybně získala nárok na “primát” ? v dějinách totiž zatím neexistuje obdobná “společnost”, jejíž zločiny by byly jí samou dokonale zachyceny a popsány v tak dlouhém časovém úseku?

KATOLICKÁ CÍRKEV JE, VŽDY V HISTORII BYLA A I V BUDOUCNU BUDE ZLOČINECKOU ORGANIZACÍ. A to přinejmenším do doby, kdy se sama neodsoudí za své činy, a jako nevyhnutelný důsledek zruší všechny své struktury a nezaloží novou organizaci, která nebude mít s “katolickou církví” kontinuitu právní, ideologickou ani faktickou?

Protože toto řešení je více méně úsměvné (kdo by se také “dobrovolně” vzdával obrovského majetku, moci a vlivu v globálním měřítku, získané za dva tisíce let z utrpení a krve velké části lidstva), nezbývá než doufat, že dříve či později najde dnešní “demokratický” svět odvahu postavit i katolickou církev před soudce Mezinárodního tribunálu, kde se v “řádném procesu” bude církev zodpovídat za vše, co zločinného způsobila v minulých tisíciletích? A společně s ní budou stát před tribunálem i církve protestantské a “pravoslavné”. I ony totiž nejsou o mnoho lepší – i když ?měly méně času? na páchání obdobných zhovadilostí?

A teď několik letopočtů a událostí, které oficiální církev nerada slyší – k osvěžení paměti: 303 – při nejkrutějších perzekucích císaře Diokleciána bylo v celé římské říši zabito asi dva tisíce křesťanů. (dále 1096)

312 (313) – edikt milánský vyjádřil toleranci, jež umožnila křesťanům vyjít ven z katakomb a stát se plnoprávnými občany. (dále 1648)
315 – konstantinovská donace, neboli Konstantinovo darování vlády čtyřem hlavním stolicím: Antiochii, Alexandrii, Konstantinopoli a Jeruzalému. Testament, mj. dnes prokázaný padělek, dokazoval, že papež byl následníkem sv. Petra a císaře Konstantina. (dále 1440)
330 – císař Konstantin se stěhuje z Říma do Konstantinopole a římští biskupové se stále více angažují ve věcech státu.380 – křesťanství se stalo ustáleným náboženstvím římské říše. Papežové žádají, aby bylo křesťanství nařízeno jejich poddaným pod hrozbou mučení a smrti.
391 – císař Theodosius zakázal pohanství.

Ve 4. století církevní spisovatel sv. Jan Chrysostom napsal: “Nenávidím židy, neexistuje žádná omluva pro odporné úkladné vrahy Pána. Bůh židy nenávidí a vždy nenáviděl.” Později svatořečený Aurelius Augustinus (svatý Augustin) vytvořil dílo, jež se stalo jedním ze základů etiky v katolické sexualitě. Jeho základním principem je, že pohlavní styk v manželství za účelem plození potomků je dobrý a právoplatný, z jakéhokoli jiného důvodu je to hřích. Důraz na Mariino panenství pak přispěl k degradaci křesťanského manželství. Ideálem za žádným pohlavním stykem byl styk chladný, prostý všech vášní. Dále Augustin zformuloval tradici, podle které byl křest nutnou podmínkou ke spasení. Vysvětlil, že na počátku Bůh rozdělil všechna stvoření na dvě odlišné části: obec Boží, obydlenou anděly a všemi dobrými lidmi, a obec ďáblovu, kde dleli démoni a jejich pohanští uctívači.

416 – podle kodexu Theodosia II. je křesťanům dovoleno vstoupit do armády.
590 – papež Řehoř I. byl jedním z prvních papežů, který stvrdil svou pečetí Augustinovo dílo.
680 – koncil v Konstantinopoli prohlásil, že církev může dát do klatby kacíře živé anebo mrtvé.
800 – Karel Veliký je korunován papežem Lvem III. na císaře římského, čímž si nárokoval moc nad světským vladařem.
828 – Pribina, kníže nitranský a panonský zůstal pohanem a je přinucen přijmout křesťanství, když byla Nitra připojena k Velké Moravě. V následujících letech propukají tu a tam v slovanských státech pohanské vzpoury.
896 – papež Štěpán VII. vykopal devět měsíců pohřbené tělo papeže Formosa a posmrtně jej vyslýchal, šlo o tzv. posmrtný synod.

V 9.století prosazoval papež Mikuláš I. názor, že papež je přímým zástupcem Boha na zemi, a proto mu má být podřízena nejen církev, ale i světská moc. Křesťanství, jež bylo pevně spjaté s nejsilnějšími evropskými státy, se šířilo jednak prostřednictvím misií anebo násilně, válečnými útoky a podmaňováním cizího území.

904 – papež Sergius III. dal zavraždit Lva V. a kardinála Kryštofa, jež mu stáli v cestě k jeho trůnu. Tento papež nechal znovu exhumovat tělo papeže Formosa a deset let po jeho smrti jej opět soudil.
906 – v církevním nařízení zvaném Canon Episcopi se tvrdí, že existují zlé ženy, které v noci osedlávají zvířata – na nichž po té odlétají za bohyní Dianou.
955 – papež Jan XII. byl i na svou dobu natolik krutý, že i Římané usilovali o jeho krev. Dopustil se incestu s vlastní matkou, v lateránském paláci provozoval harém, hrál hazardní hry s penězi vybranými od poutníků, své milostnice odměňoval zlatými kalichy, které pocházeli z baziliky sv. Petra a znásilňoval ženy přímo v kostele sv.Jana Lateránského. Vydrancoval baziliku sv.Petra a před rozhořčenými Římany prchl do Tivoli. Nakonec byl souzen za to, že si za vysvěcení na kněze nechal platit, oslepil svého duchovního rádce, vykastroval kardinála (a přivodil tak jeho smrt) a byl obviněn z vraždy, křivé přísahy, svatokrádeže, krvesmilstva se svými příbuznými a z toho, že vzýval démony. Jan po návratu z exilu nechal všechny své nepřátele bez lítosti popravit.

970 – dle Liutprandovy kroniky nechal papež Jan XIII. svým nepřátelům vyškrábat oči a polovinu jich poslal na popraviště. V 10. století bylo papežství pro všechny jeho cizoložné a vraždící papeže neobyčejným zdrojem moci. V tomto století trevírský arcibiskup Réginon de Prüm vydal přepis slavného Biskupského kánonu, jenž zafixoval podobu čarodějnice, která sedíc obkročmo na koštěti nebo zvířeti létá na sabat.

1032 – byl zvolen papežem jedenáctiletý chlapec Benedikt IX.. Ve svých čtrnácti letech prý předčil ve zhýralosti a výstřednosti k ženám všechny své předchůdce. V roce 1046 byl již poněkolikáté vyhnán kvůli drancování, vraždám a utiskování.1073 – papež Řehoř VII. se prohlásil sám za svatého. Byl posledním papežem, jehož zvolení musel potvrdit císař. Zavedl celibát, aby se majetek církve nikdy nedostal z jejích rukou. Sesadil císaře Jindřicha IV. Vypracoval Dictatus papae, což byl seznam dvaceti sedmi tezí mezi nimiž stálo i toto:

  • Papeže nesmí na Zemi nikoho soudit.
  • Římská církev se nikdy nemýlila a ani se nemůže mýlit až na věky věků.
  • Samotný papež může sesadit biskupy. Jméno papeže náleží pouze římskému biskupu.
  • On sám má právo na císařské insignie.
  • Jen papež má moc pomazat císaře. Může sesadit z trůnu císaře a krále a zprostit jejich podřízené poddanství.
  • Všichni princové jsou povinni líbat mu nohy.
  • Jeho legáti, i když nejsou kněžími, mají přednost před biskupy.
  • Právoplatně zvolený papež je bez jakýchkoli otázek svatý, což je dáno podle Petrových zásluh.

Řehoř měl pod sebou celou škálu padělatelů, kteří listiny s papežskou pečetí chrlily jednu za druhou, kdykoli je potřeboval, zejména v momentech, když dokazoval opodstatněnost církevního zákona. V těchto listinách se slovo dnes měnilo na vždy bylo a bude, což o katolicismu platí dodnes, i přes objektivní výsledky historických bádání. Historie se tak stala méně důležitou disciplínou teologie a je tomu tak dodnes. Svým prohlášením, že kdokoli nesouhlasí s Apoštolskou stolicí, je nepochybně kacířem, zavdal příčinu na jejich pozdější hon.

1096 – byli odpovědí na zavolání Urbana II. vyvolány křížové výpravy. Při cestě do svaté země však obrátily pozornost k nevěrným, kteří byli blíže k jejich domovům a těmi byli židé. Věčnou inspirací jim byl církevní spisovatel čtvrtého století sv. Jan Chrysostom, jenž napsal: “Nenávidím židy”, “Neexistuje žádná omluva pro odporné úkladné vrahy Pána. Bůh židy nenávidí a vždy nenáviděl.” V témž roce byla polovina židů ve Wormsu vyvražděna. Podobné tragedie se opakovaly v celém Německu a po té i ve Francii. Když křižáci dobyli Jerusalem, zapálili synagogu se všemi židy uvnitř. Bylo vyvražděno asi dvacet tisíc lidí.

V 11.století se volby řešily tak, že se kardinálové, jako představitelé místního duchovenstva, stávali jedinými voliči. Touto dobou již duchovní úplně odmítli blaženost a prohlašovali krveprolévání za své oficiální učení. Koncem 11.století vydal papež Urban II. dekret, podle něhož mají být kacíři mučeni a zabiti. Rusko je v tomto století dějištěm četných pohanských vzpour. V Bulharsku se namísto pohanských bouří objevila sekta Bogomilů, která je posléze církví stíhána pro kacířství.

1147 – druhá křížová výprava vypravila dvě vojska na území Polabských Slovanů proti pohanským Veletům a proti Pomořanům, později vytáhli také proti Obodritům.
1171 – Jindřich II. získává Irsko a když biskupství uzná jej a jeho následovníky králi Irska, zahajuje pod požehnáním papeže jeho dlouhou a tragickou okupaci.1179 a 1215 – na III. a IV. Lateránském koncilu církev kodifikuje všechna uzákonění proti židům, kteří musí nosit odznak hanby, mají zakázaný kontakt s křesťany, nesmějí vykonávat žádný úřad, jsou zbaveni pozemků, mají zákaz vlastnit obchod, jsou nahnáni do ghett, jež jsou v noci uzavřena.
1181 – prohlásil papež Lucius III., že všechny spory mezi katolíky jsou těžkým hříchem, jež odmítají papežovu autoritu.
1184 – byla veronským koncilem dána do klatby náboženská sekta Valdenských, jejichž stoupenci byli pronásledováni do konce sedmnáctého století.
1199 – křižácký rytíř Šimon z Montfortu směl dle katolických zásad zahubit tolik lidí, kolik chtěl. Při dobytí hradu v Bramu své vězně nezabil, nechal jim uřezat nosy, vypíchat oči a nechal je odejít. Po úspěšném obléhání Minervy nechal sto čtyřicet kacířů bez jakéhokoli soudu na louce naházet do jediného velkého ohně. Vše se odehrávalo pod přísným dohledem církve. Vše se často opakovalo za mnohokrát větších obětí a ještě odpornějších zločinných skutků. Jedním z nejbrutálnějších byl masakr v Lavauru. Inocenc předem posvětil naprosto všechno, čeho se tento křižácký rytíř dopustil a na IV. Lateránském koncilu jej nazval odvážným křesťanským džentlmenem.

Ve 12.století Gracián, mnich z Boloně, prohlásil, že papež je nadřazený a že je zákonodárcem všech zákonů bez omezení.1203 – katoličtí rytíři se během IV.křížové výpravy dopustili mnoha barbarských zločinů a vydrancovali Konstantinopol. Znesvětili hroby císařů v chrámu sv.Sofie, ženy byli znásilněny a povražděny.1205 – papež Inocenc III. prohlásil: “My jsme náměstci Ježíše Krista, před nímž by každé koleno mělo pokleknout – včetně kolena královského a císařského.” “Každý duchovní musí poslouchat papeže, dokonce i tehdy, když mu přikáže něco špatného; protože nikdo nesmí soudit papeže.” Pobil ohněm a mečem stovky tisíc kacířů – muže, ženy i děti – a je odpovědný za vyhlazení tzv. albigenských. Za své vlády zahalil křesťanství do teroru a neprohrál jedinou bitvu.V jedné ze svých bul anuloval Velkou listinu svobod a exkomunikoval každého, kdo by chtěl její nároky uplatňovat. Tato “Magna charta libertatum” je často označována za základ anglických svobod a parlamentarismu a je tedy na místě se domnívat, že všichni Angličané jsou stále exkomunikováni. Kromě jiného také prohlásil, že kdo omezuje svá slova na ano a ne, je kacíř, jež zasluhuje smrt. /Mt 5,37/

1208 – papež Inocenc III. vydal svoji bulu o církevním prokletí proti kacířům, která měla za následek křížovou výpravu proti albigenským. Křižákům papež nabízel zvláštní odpustek a pozemek v Languedocu. Výpravy se zúčastnilo dvacet tisíc kavaleristů a asi dvě stě tisíc pěších vojáků. Po obléhání vtrhli do města Beziérs a kudy šli, tudy plenili a vraždili. Měšťané se snažili ukrýt do katedrál a kostelů. V samotném kostele Maří Magdaleny bylo sedm tisíc žen, dětí a starších lidí. Útočníci neušetřili nikoho, ani děti. Šlo o masakr, který neměl v historii Evropy žádné obdoby.

1215 – na IV. lateránském koncilu papež Inocenc III. a účastníci ochotně uzákonili církevní antisemitismus.
1227 – papež Řehoř IX. prohlásil, že papež je pánem a vládcem světa a věcí stejně jako lidí. S jeho vstupem na trůn začal obrovský teror.
1229 – Řehoř IX. prohlásil, že povinností každého katolíka je pronásledovat kacíře.
1232 – Řehoř IX. vydal bulu, s níž zavedl inkvizici.
1233 – papež svým dekretem svěřil vedení inkvizice řádu dominikánů. Hlavní inkvizitor Svaté říše římské Konrád z Marburku, který se soustředil zejména na různé skupiny kacířů v Alsasku a Porýní, prohlašoval, že s radostí dá upálit sto lidí, bude-li mezi nimi alespoň jeden viník.
1239 – nechal inkvizitor Robert le Bougre během jediného týdne postavit před inkviziční soud celé město a posléze nechal všechny upálit včetně biskupa.
1243 – vydal papež Inocenc IV. bulu Ad extirpanda, která dovoluje inkvizici používat mučení, které do této doby bylo zakázáno, jako nástroj proti kacířství. Svět se tak minimálně na šest století vrací nejen do desátého století, kdy bylo mučení postaveno mimo zákon, ale i do dob, v nichž křesťanství bylo pouze směšnou sektou, jejíž odpůrci nenapáchali ani setinu zločinů papežem pověřených inkvizitorů. Nakonec papežství ve většině špatných zvyků pokračovalo ještě dlouho potom, co je všechny civilizované země v Evropě zrušily. (mj. bití, palečnice i natahování na skřipec nebylo považováno za mučení, ale pouze za jakousi předehru; jeden z arcibiskupů dokonce sestavil ceník mučících úkonů, za které pak platila rodina odsouzeného, což se nakonec stalo naprosto běžnou praxí)
1277 – papež Mikuláš III. si nahromadil obrovské jmění, jež pocházelo z konfiskací majetku obětí obviněných z kacířství.
1294 – papež Bonifác VIII. prohlašoval, že slepá poslušnost jeho autoritě je pro spásu nezbytná. Každý lidský tvor musí činit tak, jak mu papež řekne. Proti rodině Colonnů, jež chtěli zpochybnit jeho volbu, vyslal křižáckou výpravu, která zničila jejich tvrze a pobila a zotročila venkovany na jejich pozemcích. Těm pak poskytlo útočiště město Palestrina, které bylo při šesti tisících mrtvých srovnáno se zemí. Sepsal bulu Unam Sanctam, která říká: “?existuje jenom jediná, katolická a apoštolská církev mimo níž není spása ani odpuštění hříchů.” “Vyhlašujeme, oznamujeme a určujeme, že pro spásu každého tvora je absolutně nezbytné, aby se podřídil římskému papeži.”

Ve 13.století sv. Bonaventura, kardinál a františkánský opat, přirovnal Řím k apokalyptickému hampejzu, jenž opíjí krále i národy vínem svých nevěstek. Prohlásil, že v Římě nenašel nic než chtíč a svatokupectví i v nejvyšších církevních kruzích. V těchž letech uznávaný teolog a filosof, Tomáš Akvinský, napsal, že ženy jsou muži, kteří se tak docela nevydařily; jejich duše jednoduše ještě nebyly natolik silné, aby se vytvořila mužská postava nebo vyšší mužský intelekt. Tvrdil, že ženské pohlaví bylo výsledkem vadného semene. V tomto století vyšlo jasně najevo, že kacíři nemají žádná práva. Proti tomuto učení, jež se stalo nedílnou součástí katolické doktríny, neprotestoval po více než tři staletí vůbec žádný z papežů. Hlavním principem papežem pověřených dominikánských inkvizitorů bylo, že je lépe, když zemře sto nevinných lidí, než aby unikl jediný kacíř nebo čarodějnice. Na papežův příkaz měli zakázáno mít jakékoli slitování a ještě před sto lety byla ve Svatém oficiu (papežově domě) vystavena Černá kniha, jež byla podrobným manuálem pro inkvizitory. Papežův dekret nařizoval, že mučení se smí provádět pouze jednou, tento pojem však nebyl nijak časově omezen. Inkvizitoři byli placeni z výtěžků konfiskací majetku obětí. Papež a inkvizitoři se často o kořist dělili napůl. I když vězni, podrobenému mučení, nebylo dokázáno, že jednal kacířsky, mohl být odsouzen za to, že kacířsky myslel. Za celou dobu svého působení inkvizitoři neodložily jediný případ, žádný záznam o osvobozujícím rozsudku totiž neexistuje. Papež uznal tvrzení, že ďábel se objevuje na sabatech čarodějnic, kde se jeho následovníci oddávali nejnemravnějším praktikám a zesměšňování katolické církve. Francouz Henri Boguet dokonce napsal ve své příručce, aby byly mučeny i malé děti. Mezi odsouzenými byly často třeba i šestileté dívky. Z historických pramenů temného středověku se pak lze jednoduše dozvědět, že biskup ze Ženevy nechal upálit během tří měsíců pět set lidí, biskup z Bambergu šest set a biskup z Würzburgu devět set.1305 – nechal Klement V. obvinit z čarodějnictví templáře, o nichž záhy vznikl mýtus o uctívání boha – kozla zvaného “bafomet”.

1320 – papež Jan XXII. jednoho jediného dne exkomunikoval jednoho patriarchu, pět arcibiskupů, třicet biskupů a čtyřicet šest opatů, jejichž jediným zločinem bylo, že se zpozdily s odváděním daní papežovi. Vydal bulu ?Super illius specula? namířenou proti zločincům, kteří se smluvili se Satanem.
1323 – papež Jan XXII. prohlásil: “Tvrzení, že Kristus a apoštolové neměli žádný majetek, je překrucování Písma svatého.” Františkáni, asi sto čtrnáct, tak byli odsouzeni na hranici.
1327 – je inkvizicí odsouzen a se svými knihami upálen profesor astrologie na bolognské univerzitě Cecco d´Ascoli.
1342 – papež Klement VI. (papež z Avignonu) měl velkou část svého paláce vyhrazenu pro mučírnu inkvizice.
1370 – velký inkvizitor Aragonie Nicolas Eymeric proslul konfiskacemi, spálením mnoha knih a napsáním inkvizitorské příručky.
1378 – papež Urban VI. exkomunikoval krále Karla Neapolského, nechal popravit pět buřičských kardinálů, jeho vzdoropapež Klement VII. z Avignonu nechal v roce 1377 vyvraždit v Ceseně všech osm tisíc obyvatel včetně dětí.
1389 – zvolený Bonifác IX. byl vrah a snad největší svatokupec v historii papežství.

1400 – byly obviněni z čarodějnictví muži a ženy švýcarského Simmenthalu.
1414 – kostnický koncil prohlásil, že má autoritu nad papežem, čímž sesadil tehdejší tři papeže a zakončil tak schizma.
1415 – na kostnickém koncilu je bez možnosti vlastní obhajoby při zinscenovaném obvinění zaživa upálen mistr Jan Hus.
1421 – 1440 je vedeno veliké množství čarodějnických procesů v jihovýchodní Francii.
1428 – ve švýcarském kantonu Valais bylo sedm set lidí nařčeno z toho, že patří k satanistické sektě.
1430 – papež Evžen IV. nabádal inkvizici k vymícení všech kouzelníků a věštců.
1431 – je jako kacířka upálena Jana z Arku. O pět set let později je prohlášena za svatou.
1440 – papežův pomocník Lorenzo Valla dokázal, že tzv. konstantinovská donace je padělek a že jde o podvod. Řím Vallovy argumenty neuznal.
1453 – byly odhaleny čarodějnice v Normandii.
1456 – se stal papežem Alexandr VI., jenž po svém zvolení ztratil již poslední morální zábrany. Sesazen být nemohl, neboť to nedovoloval systém. V této době bylo v Římě již naprosto vše na prodej, od farností a odpustků až po kardinálské klobouky i papežství samotné. Měl prý poměr se svou dcerou , její matkou i její babičkou. Unést někomu ženu, znásilnit ji a hodit do Tiberu pokládal za maličkost. V Římě této doby se denně páchalo v průměru čtrnáct vražd a Alexandr viníka bez nejmenších rozpaků vždy propustil, pokud zaplatil. Často za tučný poplatek nechal jmenovat kardinály, které poté nechal otrávit, aby se zvýšil jejich obrat, jejich majetek zdědila církev neboli papež sám.
1458 – inkvizice nejvíce slídila v Gaskoňsku, ve Švýcarsku, Arrasu a Savojsku.
1471 – papež Sixtus IV. Povolil v Římě nevěstince, jež mu vynášely tisíce dukátů. Začal úspěšně prodávat odpustky i mrtvým, za něž byli příbuzní ochotni sáhnout hluboko do své kapsy.
1478 – vydal Sixtus IV. bulu, s níž uznal inkvizici v Kastilii.
1480 – Sixtus IV ustavil. inkvizici ve Španělsku
1482 ? jenom v Andalusii bylo upáleno tisíce kacířů.
1483 – byl jmenován jako Velký inkvizitor mnich Tomáš Torquemada, jenž poslal na hranici více jak deset tisíc obětí a minimálně sto tisíc jich odsoudil k doživotnímu žaláři.
1484 – vydal papež Inocenc VIII. bulu ?Summis desiderantes affectibus? proti čarodějnictví, jež záhy poté odstartovala obrovský hon na čarodějnice. Každý, kdo by se jen pokusil popřít existenci čarodějnic nebo čarodějnictví, byl okamžitě považován za kacíře. Příčinou k tomuto neuvěřitelnému a nelidskému běsnění byl výrok z Exodu bible, SZ: “Čarodějnici nenecháš naživu” /Ex 22,17/
1486 – napsali papežem pověření dominikáni Heinrich Kramer a Jakub Sprenger ?Malleus Maleficaru – Kladivo na čarodějnice, příručku k objevení a trestání čarodějnic, plnou vrozené nenávisti k ženám a sexu, který je podle této ?knihy? natolik špatný, že tvoří hlavní dveře – jimiž vstupuje ďábel. Předmluvou k této knize byla samotná bula Inocence VIII.1490 – papež Inocenc VIII. vydal edikt proti židům ve Španělsku. Došlo tak k vlně emigrací nepodobných těm, které předcházely druhou světovou válku.

V patnáctém století bylo za každé léno papežského stolce, opatství a farnost, za každý odpustek stanoven pevný poplatek. Církev bohatla z prodeje tzv. dispensí (prominutí) často extrémních i nemožných zákonů.

1503 – si cestu k papežství uplatil Julius II. Měl úspěchy na válečném poli a pro papežskou korunu vybojoval nová teritoria, dolní Popádí, Boloňskou republiku, Parmu a Piacenzu, které Vatikán ovládal až do konce devatenáctého století.
1506 – obnovil Julius II. odpustky na dalších dvacet let.
1510 – bylo v severní Itálii, v Brescii upáleno sedmdesát mužů a žen.
1514 – bylo tři sta lidí upáleno v Comu. Ročně zde pravidelně bylo zaživa upáleno na sto čarodějnic, asi do roku 1525.
1516 – francouzský král František I. získal od papeže četné pravomoci nad katolickou církví.
1517 – augistiánský mnich Martin Luther přibil na vrata Albertovi zámecké kaple ve Wittenbergu svoji listinu ?Devadesát pět tezí? o odpustcích.
1520 – papež Lev X. exkomunikoval Luthera kromě jiného i za to, že se odvážil říci, že upalování kacířů se děje proti boží vůli.
1522 – papež Hadrián VI. přiznal sněmu v Norimberku, že mnoho let se v Petrově stolci děly ohavné věci, zlořády v církevních záležitostech, přestupky proti božím přikázáním a že všechno tam bylo příliš zvrácené.
1527 – propukly hony na čarodějnice v navarrském kraji, Tyrolsku, Lombardii, kolem Říma, v Alsasku a na mnoha místech v Německu.
1538 – se opakovala tatáž situace na těchž místech.
1542 – byla papežem Pavlem III. založena Římská inkvizice, čímž církevní soudy získaly ještě větší nadvládu nad soudem civilním.
1545 – francouzský král se pod patronátem papeže rozhodl zlikvidovat hnutí kacířské sekty valdenských, čehož důsledkem bylo zničeno 29 vesnic a vyvražděno přes tři tisíce lidí.
1555 – Pavel IV. prohlásil: “Nikdo se nesmí tak snížit, aby toleroval židy.” “Kdyby můj vlastní otec byl kacířem, osobně bych nanosil dříví na jeho hranici.” Vydal protižidovskou bulu ?Cum nimis absurdum?, jež si nijak nezadala s norimberskými zákony z roku 1935, byla jakýmsi mezníkem v historii antisemitismu. Během jeho krátké vlády se počet obyvatel Říma snížil téměř na polovinu. Jeho následovníci Lev XII., Pius VIII., Řehoř XVI., Pius IX., byli jeho velice dobrými žáky.
1557 – vydal papež Pavel IV. bulu Cum ex Apostolatus officio, v níž prohlašoval, že je nejvyšší pontifex, velekněz, představitel boha na Zemi a jako takový má neomezené právo sesadit každého panovníka, vystavit každou zemi invazi křižáckých vojsk a sesadit každého z jeho funkce bez soudu a možnosti obhajoby. Oslepil jej přízrak kacířství natolik, že jeho inkvizitoři začali odsuzovat k smrti smilníky, homosexuály, herce, klauny, dokonce i sochaře. Pronásledoval židy více, než kterýkoli jiný papež. Jako kardinál nechal spálit všechny knihy, které pokládal za zhoubné.
1559 – zavedl Pavel IV. index zakázaných knih. Všichni autoři, kteří si cenili svůj vlastní život, okamžitě přestali psát. Všechny tiskoviny byly kontrolovány státními i církevními úřady.
1561 – zuřil strašlivý hon na čarodějnice v luteránském Brunšvicku, který pokračoval i v roce 1590, kdy do Wolfenbütelu svezli na upálení čarodějnice z celého okolí.
1563 – koncil prohlásil: “Jestliže někdo tvrdí, že stav manželství je nad stavem panenství nebo celibátu a že není lepší a požehnanější zůstat panenským a v celibátu než být ve spojení manželského svazku, ať je proklet.”
1564 – Tridentský koncil připravil nový a mnohem podrobnější index zakázaných knih.
1566 – byl zvolen papežem Velký inkvizitor Pius V. Napsal bulu “Regnans in Excelsis”, do níž začlenil i verdikt, v němž anglickou královnu Alžbětu prohlásil za kacířku a podněcovatelku kacířů. Důsledkem této buly se z anglických katolíků stali zrádci a více jak sto kněží bylo v jejím důsledku usmrceno.
1570 – procesy propukly v Poitiers, Bordeaux, Le Mans, Toulouse, Avignonu a mnoha dalších místech Francie.
1571- byla v Římě Piem V. založena kongregace indexu zakázaných knih, která své seznamy pravidelně aktualizovala.
1572 – je po sérii hugenotských válek v Paříži povražděno nejméně dva tisíce hugenotů o tzv. bartolomějské noci na popud Kateřiny Medicejské za stálé podpory papeže.
1575 – se konalo veliké množství poprav v Alsasku.
1579 – vyhlásil církevní koncil v Melunu, že každý šarlatán a věštec a všichni, kdo praktikují nekromancii, pyromancii, chiromancii a hydromancii , musí být trestáni smrtí.
1580 – došlo v Trevíru k mnoha případům upálení při kampani, která měla původně za úkol potlačit protestantství a vyhnat židy. V důsledku komplexních procesů byli dvě vesnice prakticky vymazány z mapy. Nesmírně kruté postihy propukly též v Lucembursku a v Lotrinsku až do roku 1595. Filosof, ekonom a právník Jean Bodin vydal spis “Démonomanie des Sorciers” – v němž schvaloval i mučení dětí.
1582 – se konaly procesy s čarodějnicemi v Braniborsku a Württembersku.
1583 – papež Sixtus V. bulou “Coeli et terrae creator” zakázal astrologii a všechny formy věštění, které označil za neuskutečnitelné bez pomoci ďábla.
1589 – vydal katolický biskup Peter Binsfeld návod na stíhání čarodějnic “Tractatus de Confessionibus Maleficorum”.
1589 – bylo v saském Quendlinburgu během jediného dne upáleno sto třicet tři čarodějnic.
1590 – počínaje a 1680 konče bylo ve Skotsku popraveno na čtyři tisíce čtyři sta čarodějnic.
1592 – bylo nizozemským dekretem vyhlášeno, že přestože již bylo upáleno mnoho žen, tak počet těch, s nimiž je nutné se vypořádat je mnohem větší.
1595 – vydal právník, jenž poslal za patnáct let na hranici devět set čarodějnic, Nicolas Remy, příručku pro zastánce tvrdých postihů čarodějnic “Demonolatreiae”. V jejich stíhání ještě pokračoval do roku 1612.
1599 – vydal Martin del Ria uznávaný spis pro odhalení a vyhlazení čarodějnic.

V 16. století se kardinálské klobouky prodávají v průměru za třicet tisíc dukátů, papež Lev X. měl na prodej 2150 svých úřadů. V každé zemi vlastní církev nesmírné bohatství a v Německu je v duchovních rukou celá polovina. Obchod s odpustky byl snad na svém vrcholu.

1600 – byl na příkaz inkvizice zaživa upálen astronom, filosof a básník Giordano Bruno.
1600 – bylo v Mnichově popraveno jedenáct lidí. Než byli zaživa upáleni, šesti z nich bylo cestou k hranici trháno maso z těla rozžhavenými kleštěmi, jedné ženě byly uříznuty prsy, pět mužů bylo lámáno v kole a jeden muž byl naražen na kůl.1602 – právník Henri Boguet vydal příručku pro inkvizitory Discours des Sorciers. Jen v samotném Burgundsku nechal popravit na šest set čarodějnic. Používal nejkrutějších inkvizičních metod a nepůsobilo mu žádné problémy zahrnout do svých procesů i děti.
1603 – sadistický soudce Balthasar Ross nechal do roku 1606 ve Fuldě upálit na tři stovky lidí.
1605 – Klement VIII. napadl nantský edikt z roku 1598, protože poskytoval stejná práva všem, bez ohledu na jejich náboženské vyznání.
1608 – vydal italský mnich Francesco Gauzz další autoritativní příručku “Compendium Maleficarum”.
1609 – byl jmenován hlavním inkvizitorem v kraji Basků v jihozápadní Francii Pierre de Lancre. Už jen za pouhé čtyři měsíce dal upálit na šest set lidí.
1610 – za zhruba dvacetileté období bylo v západošvýcarském kantonu Vaud popraveno bez mála šest set čarodějnic. Procesy se nadále konaly v Tyrolsku a Alsasku.
1616 – papež Pavel V. vydal rozhodnutí, aby koperníkovský názor, že Slunce je nehybným středem vesmíru, byl posuzován jako bláznivý a absurdní, po filosofické stránce mylný a po stránce formální kacířský. Na základě tohoto rozhodnutí zakázala inkvizice astronomu Galileu Galileiovi vydat cokoli nového nebo vydávat jeho stará díla. Musel se zavázat, že své názory nebude vyučovat, ani obhajovat, ani o nich diskutovat. Koperníka dala církev na index zakázaných knih, kde zůstal až do roku 1822.
1620 – upálil kníže-biskup ve Würzburku během jediného roku devět set místních čarodějnic. Jeho bratranec z Bamberku jich nechal upálit šest set. Byly nemilosrdně upalovány mladé dívky a stovky dětí v rozmezí tří až čtrnácti let.
1630 – Galileo Galiley vydal své dílo Systém světa. V těchto letech dosáhl svého vrcholu hon na čarodějnice v německém Bambergu, Würzburgu, Mohuči, Kolíně, Brunšvicku, Nassau, Badenu, Braniborsku, Trevíru a Württembersku. V hraničních oblastech Lotrinska a Alsaska bylo údajně mezi lety 1615 a 1635 upáleno na pět tisíc čarodějnic. K podobným ukrutnostem též docházelo v Normandii a v Bambergu se na hranici, kromě předních občanů města ocitl i sám starosta Johannes Junius.
1633 – Galileo Galiley je na základě soudu vyneseným Svatým oficiem důvodně podzírán z kacířství. Jeho knihy byly zakázány. Posléze byl na příkaz římské inkvizice přinucen v souladu s katolickou vírou, že Země je nehybným středem vesmíru. Církev se ve skutečnosti mýlila a jestliže již dnes katolíci prohlašují, že to vlastně ani nebyla katolická doktrína, může si vůbec být někdo jakoukoli katolickou doktrínou jistý? A dodnes Řím vůbec nespěchá s tím, aby se vůbec omluvil.
1648 – když vestfálský mír prohlašuje, že občané, jejichž náboženské vyznání se liší od vyznání jejich panovníků, mají mít stejná práva jako ostatní občané v tomto státě, papež Inocenc X. to odsoudil a katolická církev zavrhla jako prohlášení škodlivé, nekřesťanské?atd.
1650 – byla ve slezské Nyse postavena velká pec pro úsporné upalování čarodějnic, která si vyžádala více jak tisíc obětí včetně dětí. Podobná pec, asi šedesát metrů vysoká, byla postavena již dříve v Avignonu.
1652 – došlo k velikým postihům čarodějnic v Ženevě.
1657 – římská inkvizice vydala bez jediné sebemenší známky lítosti prohlášení, v němž oznamuje, že ani jediný čarodějnický proces nebyl správně veden.
1666 – byly velice četné čarodějnické procesy vedeny v Sasku a Švédsku.
1677 – se vedli procesy s čarodějnicemi ještě v Salcburku, ve Štýrsku a Meklenbursku.
1682 – byly ukončeny hony na čarodějnice.
1685 – je na církevní podnět zrušen nantský edikt, v důsledku čehož v následujících třech letech opustilo na padesát tisíc rodin protestantů.
V 17.století prohlásil kardinál Bellarmine: “Kdyby se papež dopustil omylu tím, že by hříchy povolil a ctnosti zakázal, církev by musela považovat hříchy za dobré a ctnosti za neřestné, protože jinak by se prohřešila proti svědomí.” Na celkový počet obětí, jenž si vyžádaly čarodějnické procesy se odhady různí, od několika set tisíc do devíti miliónů.

1715 – byly vedeny procesy v Bavorsku až do roku 1734.
1740- Benedikt XIV. Prohlásil, že papež je hlavní kněz celé církve, který může vzít z jurisdikce biskupa jakoukoli místní církev, kdykoli si to bude přát. Biskupové proto na úkor víry přísahají nikoli službu církvi a náboženství, ale pouze a jen papeži, a to doslova. Přísná autokracie je v papežství na prvním místě.
1782 – se konala v souvislosti s čarodějnictvím ve švýcarském Glarusu poslední zákonná poprava.
1789 – Francouzská revoluce byla v očích papežů ďáblovo dílo, a proto se katolická církev uzavřela do sebe a živila se pouze svým starým dědictvím.

1808 – když Napoleon dobyl Španělsko, tak dominikáni, často zabarikádovaní ve svých klášteřích, popírali existenci mučíren. Místnosti plné nahých, mnohdy duševně chorých vězňů však byly objeveny a po vyklizení byly vyhozeny do povětří.
1813 – byla zrušena španělská inkvizice.
1814 – zavedl papež Pius VII. po propuštění z francouzského zajetí znovu Svatou inkvizici za rouhání se, nemorální chování, neúctu k církvi, neúčast na jejích oslavách, nedodržování půstu a odříkání s pravé víry.
1816 – Pius VII. zakázal při soudech používat mučení.
1828 – Lev XII. opět nechal pozavírat všechny židy do ghett.
1829 – bylo s každým, kdo třeba jen přechovával knihu, kterou napsal kacíř, nakládáno jako s kacířem.
1831 – od tohoto roku napadali papežové každou novou ústavu (rakouskou, francouzskou, belgickou) jako bezbožnou. Všechny tyto ústavy se pouze odvážily zaručit svobodu svědomí, svobodu tisku, svobodné parlamentní instituce.
1832 – papež Řehoř XVI. ve svém díle “Mirari” označil svobodu svědomí jako bláznivý názor. Napsal, že náboženská svoboda plyne z té nejsmrdutější stoky indiferentismu a hbitě odsoudil svobodu náboženství, tisku, shromažďování a výchovy jako špinavý kanál plný kacířských zvratků.
1838 – lord Maculay, jenž v tomto roce navštívil Itálii napsal: “Domnívám se, že papežské státy jsou nejhůře ovládanými státy v civilizovaném světě a neschopnost policie, zkorumpovanost státních úředníků, drancování zemí roste tak rychle a v takové míře, že to neunikne pozornosti ani toho nejnedbalejšího cestovatele.” Zhruba o třicet let byli papežské státy již zralé na povstání. Piovi IX. bylo učiněno mnoho nabídek na setkání, aby zachránil Itálii i papežství, ale papež měl za to, že moderní civilizace pochází od ďábla, kdy on odmítl jednat s princi temnot. Když děla generála Cadorny prorazila Aureliánskou zeď, byl to pro davy v ulicích den jejich osvobození. “Svého” území se papež odmítl vzdát a prohlašoval, že pánu může sloužit pouze jako panovník.
1852 – činil papež Pius IX. nátlak na Toskánsko, aby zakázalo židovským doktorům vykonávat svou praxi. Rakouskou ústavu odsoudil zejména za to, že dovolovala protestantům a židům mít svoje vlastní školy a koleje.
1856 – vydal papež Pius IX. edikt, který nadále v papežském státě povoloval exkomunikace, konfiskace, doživotní vězení i tajné popravy. Stejně tak čtení knih z indexu bylo pojímáno jakožto zločin.
1864 – papež Pius IX. ve svém díle “Quanta Cura” napadl svobodu náboženství a postavil ji na roveň se svobodou smrti a odsoudil ve svém sylabu omylů názor, že křesťanství by už nemělo být jediným náboženstvím v zemi. Za největší katastrofu považoval nástup demokracie. Tzv. Katalog omylů odsoudil veškerý lidský pokrok.
1869 – I. vatikánský koncil prohlásil, že pro spásu je nezbytné věřit v nejvyšší moc papeže a jeho neomylnost. První vatikánský koncil tak popřel vše, co první koncily zavedly a co bylo jednoznačně prohlášeno v Kostnici, kterou bylo ukončeno tehdejší schizma. Vatikánským koncilem bylo jasně dáno, že papež je svým vlastním pánem; neexistuje žádná kontrola ani skládání účtů, žádná diskuse, žádná parlamentní opozice. Svět se může stát demokratičtějším, církev nikdy. Papeži, který přišel o své státy, touha po absolutní moci vůbec neskončila, pouze měla pokračovat v oblasti pravdy. Po tomto koncilu bylo v církvi všechno centralizováno.
1870 – papež Pius IX. je v bazilice sv.Petra prohlášen za neomylného. Jako paradox pak zní závěr z I.vatikánského koncilu jenž hovoří o tom, že aby církev přežila, není nezbytný papež, ale Ježíš Kristus, jenž je opravdovou hlavou církve. V tomtéž roce se z věznic a kobek patřících inkvizici stali úřady a archivy, v nichž práce pokračuje stejně metodicky, pouze ne tak brutálně.
1870 – italská vojska, jež dobyla Řím, lidé zdravili jásotem jako při osvobození. Jedenáct dní na to dostali všichni židé svobody, jež jim papežství upíralo alespoň tisíc pět set let. Poslední ghetto v tehdejší Evropě bylo zbouráno.
1878 – papež Pius IX. prohlásil za omyl, že každý člověk může svobodně přijmout a vyznávat jakékoli náboženství, které bude považovat za správné.
1880 – Lev XIII. ve svých encyklikách prohlašoval, že církev má právo na náboženský monopol v kterémkoli státě a svobodu náboženství odsuzoval. V politické angažovanosti deklaroval, že je nutné myslet nejvíce na to, jak sloužit zájmům katolicismu. Dle něj katolíci byli nuceni hlasovat pouze pro ty, kdo se zaslíbili katolickým zájmům a nikdy před nimi nedávat přednost nikomu, kdo je nepřátelský vůči katolickému náboženství, které je jediným skutečným náboženstvím.
V 19.století papežové tvrdili, že církev a stát jsou nerozlučitelně spojeni. Svoboda není křesťanská, nejdůležitější je právo a pořádek, papežové tak svobodu napadali jeden po druhém a Vatikán odsoudil všechny evropské ústavy. Ještě ve druhé polovině tohoto století byla v Římě a papežských státech dosud židům odepírána naprostá většina jejich lidských práv.

1902 – je pod tlakem sdělovacích prostředků přejmenována Svatá inkvizice na Svaté oficium
1903 – Pius X. prohlásil, že papež, kterého Bůh uvedl do nejvyššího úřadu, nemá právo oddělovat politické záležitosti od víry. Katolická církev se tak stala jediným náboženským sborem na světě, který je současně církevní i politickou organizací.
1903 – Pius X. nechal cenzurovat dílo abbého Loisy. Později jej nechal exkomunikovat a udělil na něj jednu z nejpřísnějších klateb. Vůbec všechny knihy i časopisy před tím, než byly vydány, byly dokonale zcenzurovány.
1906 – Pius X. prohlásil: “Ať se provozuje studium filosofie, teologie a příbuzných předmětů v duchu papežských listin a svatého Tomáše Akvinského. Na základě tohoto prohlášení byl propuštěn katolický intelektuál George Tyrrel z Akademie, jenž se skrýval pod pseudonymy, neboť se pokusil o dobovou přeměnu Tomáše Akvinského. Nakonec byl donucen se zavázat, že nevydá nic bez souhlasu kompetentní osoby.
1928 – papež ve své encyklice “Casti connubi” horlil proti antikoncepci a zejména rozvodu, u kterého platilo, že nikdo jiný než on nemůže rozvést ani to nejnesnesitelnější manželství.
1930 – papež Pius XI. ve své encyklice prohlásil, že antikoncepce je špatná, vždy špatná, hrozivě špatná. Podle něj je antikoncepce kriminálním zločinem, když pravil: “Velebnost boží si oškliví tento nevyslovitelný zločin s nejhlubší nenávistí a někdy jej musí trestat smrtí.”
1932 – schválil Pius XI. Normy pro rozvádění manželství?
1941 – o své živobytí přišly asi tři čtvrtiny italských židů, na nichž papežská reakce Pia XII. bylo pouhé ostudné mlčení. Nejen v Itálii, ale v celé Říši byli židé systematicky pronásledováni a zabíjeni a Vatikán tyto činy nedokázal odsoudit jediným slovem.
1942 – masové vyhlazování židů se již stalo všeobecně známým, přesto papež a celý Vatikán nadále mlčel.1942 – založil Pius XII. vatikánskou banku, přestože církev dala úrok do klatby jakožto lichvu a dosud tuto klatbu oficiálně neodvolala.
1943 – Němci obsadili Řím a židé jsou v přítomnosti papeže, který nadále mlčí, deportováni z města
1945 – umění znázorňující Krista jako nežidovského křesťana a teologie, jež těží z této iluze připravila živnou půdu pro Hitlera a jeho konečné řešení židovské otázky. Robert Katz napsal: “Byl tu jeden muž, který měl být a musí být volán k odpovědnosti za to, že mohl a neučinil ani to nejmenší, aby zabránil německému vyvražďování. Tím mužem je papež Pius XII.” 1966 – papež Pavel VI. po více než čtyřech století konečně přerušil existenci indexu zakázaných knih.
1968 – představil papež světu svou novou encykliku týkající se katolické sexuální etiky “Humanae Vitae”. Pavel VI. postavil antikoncepci mimo zákon. Přísná katolická etika v Jižní Americe vedla k nekontrolované plodnosti, která zase vedla k rozsáhlému počtu potratů, které způsobily smrt mnoha matek. Neustále jen opakoval, že morálka pohlavního styku se musí posuzovat pouze z čistě biologického hlediska.
1979 – Jan Pavel II. zrušil licenci světově proslulému katolickému spisovateli Hansu Küngovi, v důsledku čehož již nebyl pokládán za katolického teologa a přišel tak o práci. Římští duchovní tak svého odpůrce umlčeli a ostatní tím byli varováni. 1983 – předpis 747 s přepracované církevní sbírky zákonů z roku 1917 říká, že existuje-li nebezpečí, že dítě zemře v matčině děloze, musí být pokřtěno ještě před narozením.
1986 – připravil papež otce Karla E. Currana o jeho učitelskou licenci, v důsledku čehož přišel v roce 1987 o své místo na katolické universitě. V téže době je přinucen odejít z řádu jezuita Sweeney pro zveřejnění svého průzkumu mezi kněžími o jejich názoru na celibát.
1986 – roste počet sporů Vatikánu s církví Spojených států. Jan Pavel II. pak zprostil autority arcibiskupa ze Seattlu v učení o morálce, zesvětštění kněží, zrušení manželství, vedení liturgických a kněžských seminářů a dosadil do téže oblasti jiného. Papež tím dal jasně najevo, že pokud uposlechne do písmene každý vatikánský dekret, může být znovu dosazen do funkce.

Římskokatolická církev je plně zodpovědná za největší holocaust v dějinách holocaust Židů, který nezačal příchodem Hitlera, ale už ve středověku za přímého vedení církve a jejích hodnostářů?

Na důkaz tvrzení o církevní zodpovědnosti za antisemitismus a holocaust na Židech v Evropě uvádím nezpochybnitelná historická fakta, zaznamenaná SAMOTNOU CÍRKVÍ takže mne těžko někdo může obvinit ze “zaujatosti”:

Prvním masovým vyhlazováním židů se může církev “pochlubit” už v době křížových výprav, kdy “křižáci” pod vedením fanatických kněží a mnichů pořádali pogromy ve všech větších městech Evropy, jimiž táhli. Desítky tisíc obětí pro ilustraci úvaha opata Petra z Cluny jedoho z “duchovních” vůdců druhé křížové výpravy v r. 1146: k čemu se vydávat až na konec světa. bojovat se Saracény, když mezi sebou necháváme žít další bezvěrce, kteří se před Kristem provinili tisíckrát více než Mohamedáni !??..A po druhé křížové výpravě církevní soudy vedou první procesy s Židy, obviňovanými z rituálních vražd křesťanských dětí, znesvěcování hostií?. A tato obvinění jsou pak už po staletí typická k vytváření protižidovských nálad ještě ve dvacátém století?(v Čechách vzpomeňme třeba známou hilsneriádu)

Už 4. lateránský koncil v r. 1215 uložil všem židům tehdejší Evropy nosit “jiný” oděv, než nosili křesťané a zakázal sňatky mezi ?křesťany? a židy? Mezi léty 1215 až 1370 dvanáct koncilů a devět královských nařízení předepsalo ve Francii tamějším židům nosit viditelně na oděvu žlutou hvězdu. V zemích ?Svaté říše římské národa německého? museli židé povinně nosit potupné špičaté klobouky žluté nebo červené barvy, později trojúhelníky našité na oděvu?
Nějak ten pověstný Hitlerův antisemitský nacismus postrádá originalitu?kdepak asi kopíroval?

Protižidovské běsnění církve ve Španělsku je snad dostatečně známo. Jen pro ilustraci sevillský arcijáhen v r. 1378 ve svých kázáních uvádí ?zabití žida? křesťanem jako ?záslužný čin před Bohem i králem??.Opět desítky tisíc obětí ? některé prameny uvádějí čísla převyšující sto tisíc. Zabíjení a všemožné pronásledování se týká i “conversos” ? židů, kteří ze strachu o život “přestoupili” na ?katolickou víru? Dominikán Martiny vydává koncem 13. století knihu “Pugio fidei” (Dýka víry) ve které označuje Židy za “vazaly Satanovy”?kniha františkána Alfonze ze Spiny “Fortalicium fidei? (Pevnost víry) z patnáctého století je pro “křesťanské židobijce” tím, čím bylo “Malleus maleficarum” pro ?lovce čarodějnic. Ospravedlňuje totiž jménem církve a Boha jakékoli prostředky, včetně mučení a poprav upálením, použité proti ?nepřátelům Boha, Satanovým služebníkům židům? Protižidovská bula papeže Evžena IV. z r. 1436 označuje židy za ?škůdce a protivníky křesťanství? a “potvrzuje” všechny zločiny, jim s oblibou církví už dlouho připisované (vraždění dětí, zločinné čarodějnictví, znesvěcování hostií?) Basilejský koncil v r. 1434 zakazuje přijímání židů na všechny školy a university, ?křesťan? nesměl pracovat u Žida, nesměl dokonce bydlet se židem v jednom domě?.židé se nesměli bez povolení nikde usazovat, nesměli vykonávat žádné veřejné úřady?

Necituji nacistické “Norimberské zákony”, ale nařízení “katolické” církve !

V Itálii dva známí františkáni Jan Kapistrán a Bernardin z Feltre organizují na přelomu patnáctého a šestnáctého století protižidovské pogromy v mnoha městech a svými kázáními štvou dav do skutečně nechutných excesů?Janu Kapistránovi však Itálie nestačí v r. 1453 1454 přenese svoji Lbohumilou misi” do Slezka, kde zinscenuje několik “monstrprocesů” se židy, obviněnými z rituálních vražd?jsou samozřejmě krutě mučeni a upáleni a Kapistrán má “volnou ruku” ke svému protižidovskému štvaní a organizování pogromů?

?Vrcholu dosahuje církevní protižidovský holocaust v polovině šestnáctého století Papež Pavel IV., na jehož návrh vzniklo “Sanctum officium” – inkvizice. Papež Pius V., který byl před svým zvolením Velkým inkvizitorem. Oba se nijak netají svými protižidovskými postoji a masivně ze svého úřadu podporují jakoukoli formu pronásledování židů v Evropě?Pavel IV. vydává necelé dva měsíce po svém zvolení pochmurnou bulu ?Cum nimis absurdum, proti níž jsou “protižidovské pasáže” v Hitlerově “Mein Kampf” slabým čajovým odvarem? V kostelech vznikají obrazy a sochy s fanatickým antisemitským obsahem mnohde jsou DODNES k vidění?

A velké “vyhánění židů”? Rok 1290 Anglie desetitisíce mrtvých – kde opravdu po vyhnání židů nezůstala dlouhá staletí ani komunita “konvertitů”, rok 1394 Francie (s židy to dopadlo podobně jako v Anglii) a Falcko, rok 1420 Rakousko, 1424 Freiburg a Curych, rok 1426 Kolín n. R., rok 1432 Sasko?.1492 Španělsko a Sicílie, 1492 Portugalsko, roky 1495 a 1506 Provence?.1569 na přímý příkaz papeže Řím? 1567 Janovská republika, 1572 Lucra, 1591 Milánsko a stovky dalších. Tyto pochody smrti měly za následek stejné utrpení tisíců rodin, jako ty “nacistické” Často končily smrtí buď ubitím, lynčem od fanatického davu “věřících”, který za povzbuzování svých “pastýřů” tyhle “bohulibé” akce organizoval (ano, kazatelé opravdu označovali “účast křesťanů” na protižidovských akcích i pogromech za bohulibou, každému křesťanu doporučovanou činnost?) nebo smrtí vyčerpáním a hladem za nelidských podmínek těchto “pochodů smrti”. Ti, kteří tyto pochody přežili, skončili v předem určených, “křesťanskými” strážemi hlídaných koncentrácích ghettech?

Katedrální kapitula v Toledu vydala v roce 1547 nařízení o tzv. “čistotě krve” “limpieza” kde se odvolává na podobná nařízení již zmíněného Basilejského koncilu? Opravdu – tohle nařízení až nepříjemně připomíná známé “Norimberské zákony” “rasová” čistota byla jedinou možnou podmínkou pro “normální”, občanský život? Židé a jejich ?míšenci? se tímto nařízením stali na dlouhá staletí ve Španělsku “podlidmi”, naprosto bezprávnými?)

A na závěr několik desítek citátů ze “Svaté knihy” křesťanů, Bible “Starého zákona”. Tato nejkrvavější kniha, která byla kdy napsána, zcela jasně ukazuje, že ?krvavý bůh? křesťanů není bohem milosrdenství jak se nám dnes snaží církevní nohsledové namluvit ale bohem, v jehož stínu blednou ty nejsurovější masové vraždy v mnohatisícileté historii lidstva?

1. Královská, 9, 21
Totiž jejich syny, kteří po nich v zemi zbyli, které Izraelci nedokázali vyhubit jako klaté, podrobil Šalomoun otrockým nuceným pracím, a tak je tomu až dodnes.

1. Paralipomenon 4,41
Tito jmenovitě zapsaní přišli za dnů judského krále Jechizkijáše a obořili jejich stany i příbytky, které tam nalezli, zničili je jako klaté, jak je tomu dodnes. Usadili se tam místo nich, protože tam byla pastva pro jejich brav.

1. Samuelova 15,3
Nyní jdi a pobij Amáleka; jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla!”

1. Samuelova 15,9
Saul a jeho lid ušetřil Agaga a nejlepší kusy z bravu a skotu, z druhého vrhu, a ze skopců a vůbec ze všeho pěkného, a nechtěli je vyhubit jako klaté. Jako klaté zničili jen to, co bylo podřadné a bezcenné.

1. Samuelova 15,18
Hospodin tě také poslal na cestu s rozkazem: Jdi a jako klaté vyhubíš ty amálecké hříšníky. Budeš proti nim bojovat, dokud je úplně nezničíš.

1. Samuelova 15,20
Saul vysvětloval Samuelovi: “Vždyť jsem Hospodina uposlechl. Šel jsem cestou, na kterou mě Hospodin poslal. Přivedl jsem amáleckého krále Agaga a Amáleka jsem zničil jako klatého.

1. Samuelova 15,21
Ale lid si vzal z kořisti, z bravu a skotu, to nejlepší z klatého, aby měl co obětovat v Gilgálu Hospodinu, tvému Bohu.”

2. Královská 19,11
Hle, slyšel jsi o tom, co učinili králové asyrští všem zemím, že je zničili jako klaté. A ty bys byl vysvobozen?

2. Paralipomenon 20,23
Amónovci a Moábci se totiž postavili proti obyvatelům hory Seíru, aby je vyhladili jako klaté. Když pak skoncovali s obyvateli Seíru, pomohli jedni druhým do zkázy.

2. Paralipomenon 32,14
Který ze všech bohů těch pronárodů, které moji otcové vyhubili jako klaté, dokázal svůj lid vysvobodit z mých rukou? Že by váš Bůh dokázal vysvobodit z mých rukou vás?

Daniel 11,44
Ale vyděsí ho zprávy z východu a ze severu. Vytáhne s velikým rozhořčením, aby mnohé zahladil a vyhubil jako klaté.

Deuteronomium 2,34
V oné době jsme dobyli všechna jeho města, vyhubili jsme každé jeho město jako klaté, muže, ženy i děti; nenechali jsme nikoho vyváznout.

Deuteronomium 3,6
Vyhubili jsme je jako klaté, jako jsme učinili chešbónskému králi Síchonovi; vyhubili jsme každé město jako klaté, muže, ženy i děti.

Deuteronomium 7,2
Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi.

Deuteronomium 13,16
?úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek.

Deuteronomium 20,17
Zničíš je jako klaté, Chetejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebusejce, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh.

Izaiáš 34,2
Hospodin je rozlícen na všechny pronárody, rozhořčen na všechny jejich zástupy. Zničí je jako klaté, vydá je na porážku.

Izaiáš 37,11
Hle, slyšel jsi o tom, co učinili králové asyrští všem zemím, že je zničili jako klaté. A ty bys byl vysvobozen?

2,10
Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rákosového moře, když jste vycházeli z Egypta, a jak jste v Zajordání naložili se dvěma emorejskými králi, se Síchonem a Ógem, které jste zahubili jako klaté.

6,17Město se vším všudy je klaté před Hospodinem. Naživu zůstane jen nevěstka Rachab se všemi, kteří jsou u ní v domě, neboť skryla posly, které jsme vyslali.

6,18
Jenom se mějte na pozoru před tím, co je klaté, abyste nebyli vyhubeni jako klatí, kdybyste vzali něco klatého. Přivolali byste na izraelský tábor klatbu a uvrhli jej do zkázy.

6,21
Všechno, co bylo v městě, vyhubili ostřím meče jako klaté, muže i ženy, mladíky i starce, též skot a brav i osly.

10,28
Onoho dne dobyl Jozue Makedu a vybil ji ostřím meče i s jejím králem. Vyhubil obyvatele jako klaté i vše živé v ní, nenechal nikoho vyváznout. Naložil s králem Makedy, jako naložil s králem jerišským.

10,35
Dobyli jej onoho dne a vybili jej ostřím meče, vše živé v něm onoho dne vyhubil jako klaté, stejně jako naložil s Lakíšem.

10,37
Dobyli jej a vybili ostřím meče, jeho krále, všechna jeho města i vše živé v něm, nenechal nikoho vyváznout, stejně jako naložil s Eglónem. Město a vše živé v něm vyhubil jako klaté.

10,39
Dobyl jej a vybil jej ostřím meče, jeho krále i všechna jeho města, a vyhubili jako klaté vše živé v něm, nenechal nikoho vyváznout. Jako naložil s Chebrónem, tak naložil s Debírem a jeho králem, stejně jako naložil s Libnou a jejím králem.

10,40
Tak vybil Jozue celou zemi, pohoří i Negeb, Přímořskou nížinu i srázy, a všechny jejich krále. Nikoho nenechal vyváznout, vše, co dýchalo, vyhubil jako klaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele.

11,11
Všechno živé v něm vybili ostřím meče a vyhubili jako klaté. Nic, co dýchalo, nezůstalo naživu. A Chasór vypálil Jozue ohněm.

11,12
Dobyl i všechna města těchto králů, všechny jejich krále Jozue zajal a pobil ostřím meče. Vyhubil je jako klaté, jak přikázal služebník Hospodinův Mojžíš.

11,20
To sám Hospodin zatvrdil jejich srdce, že se dali do boje s Izraelem, aby je vyhubil jako klaté a nesmiloval se nad nimi, nýbrž aby je zahladil, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.

11,21
Toho času přitáhl Jozue a vyhladil Anákovce z pohoří, z Chebrónu, z Debíru, z Anábu a z celého judského pohoří i z celého pohoří izraelského, Jozue vyhubil je i jejich města jako klaté.

Jeremijáš 25,9
Hle, já pošlu pro všechny čeledi severu, je výrok Hospodinův, i pro Nebúkadnesara, krále babylónského, svého služebníka, a přivedu je na tuto zemi i na všechny její obyvatele i na všechny tyto okolní pronárody a vyhubím je jako klaté.

Jeremijáš 50,21
“Proti zemi meratajimské! Táhni proti ní i na obyvatele Pekódu! Znič, zahlaď jako klaté jejich potomstvo, je výrok Hospodinův, vykonej všechno, co jsem ti přikázal!

Jeremijáš 50,26
Přitáhněte na něj od končin země, otevřete jeho obilnice, navršte vše na hromady, zničte to jako klaté, ať mu nezůstane ani pozůstatek lidu.

Leviticus 27,28
Jenom nic klatého, co někdo jako takové oddal Hospodinu z čehokoli, co má, z lidí, z dobytka i z polností, jež má ve vlastnictví, nesmí být prodáváno ani vypláceno. Všechno klaté je velesvaté a náleží Hospodinu.

Numeri 21,3
Hospodin Izraelce vyslyšel a Kenaance mu vydal. Vyhubil je i s jejich městy jako klaté a nazval to místo Chorma (to je Klatbě propadlé).

Soudců 1,17
Juda však táhl se svým bratrem Šimeónem a pobili Kenaance sídlící v Sefatu. Zničili město jako klaté; proto mu dali jméno Chorma (to je Klatbě propadlé).

Soudců 21,11
Toto je úkol, který máte splnit: Vyhubíte jako klaté všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním.”
Ne jako Kain, který byl z ďábla a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovy spravedlivé.

1. Královská 2,5
Ty také víš, co mi udělal Jóab, syn Serújin, co udělal dvěma velitelům izraelských vojsk, Abnérovi, synu Nérovu, a Amasovi, synu Jeterovu: Zabil je a dopustil se válečného krveprolití v čas pokoje. Krví prolitou jako ve válce si potřísnil opasek na svých?

1. Královská 15,27
Proti němu zosnoval spiknutí Baeša, syn Achijášův, z domu Isacharova. V Gibetónu, který patří Pelištejcům, ho Baeša zabil. Nádab a všechen Izrael totiž Gibetón obléhali.

1. Paralipomenon 11,23
Ubil též Egypťana vysokého pět loket; Egypťan měl v ruce kopí jako tkalcovské vratidlo. Sestoupil k němu s holí, vytrhl Egypťanovi kopí z ruky a jeho vlastním kopím ho zabil.

1. Paralipomenon 13,10
Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem a zabil ho, protože napřáhl ruku na schránu. Zemřel tam před Bohem.

2. Královská 11,18
Všechen lid země přešel k Baalovu domu a strhli jej; jeho oltáře i jeho obrazy nadobro roztříštili a Baalova kněze Matána zabili před oltáři. Kněz pak ustanovil nad Hospodinovým domem dohled.

2. Královská 19,37
Když se klaněl v chrámě svého boha Nisroka, Adramelek a Sareser, jeho synové, ho zabili mečem a unikli do země Araratu. Po něm se stal králem jeho syn Esarchadón.

2. Paralipomenon 23,17
Všechen lid přišel k Baalovu domu a strhli jej; jeho oltáře i jeho obrazy roztříštili a Baalova kněze Matána zabili před oltáři.

2. Samuelova 3,30
Tak Jóab se svým bratrem Abíšajem zabil Abnéra, protože v Gibeónu usmrtil v boji jejich bratra Asáela.

2. Samuelova 6,7
Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem. Bůh ho tam pro neúctu zabil a on tam při Boží schráně zemřel.

2. Samuelova 10,18
Aramejci se však dali před Izraelem na útěk. David pobil koně od sedmi set aramejských vozů a čtyřicet tisíc jezdců. Zabil také Šóbaka, velitele vojska; ten na místě zemřel.

2. Samuelova 23,21
Ubil též Egypťana hrozného vzezření; Egypťan měl v ruce kopí. Sestoupil k němu s holí, vytrhl Egypťanovi kopí z ruky a jeho vlastním kopím ho zabil.

Daniel 5,19
Pro velikost, kterou mu dal, se před ním třásli všichni lidé různých národností a jazyků a obávali se ho. Koho chtěl, zabil, koho chtěl, nechal žít, koho chtěl, povýšil, koho chtěl, ponížil.

Ester 9,6
Na hradě v Šúšanu židé zabili a zahubili pět set mužů.

Ester 9,10
?deset synů Hamedatova syna Hamana, protivníka židů, zabili, ale nevztáhli ruce po lupu.

Ester 9,12
Král řekl královně Esteře: “Na hradě v Šúšanu židé zabili a zahubili pět set mužů a všech deset synů Hamanových. Co asi učinili v ostatních královských krajinách? Jaká je tvá prosbě? Bude ti splněna. Jaká je tvá žádost? Bude ti vyhověno.”

Ester 9,15
Židé v Šúšanu se shromáždili také čtrnáctého dne měsíce adaru a zabili v Šúšanu tři sta mužů, ale nevztáhli ruce po lupu.

Ester 9,16
I ostatní židé v krajinách králových se shromáždili, aby se postavili na obranu svých životů a zajistili si klid od svých nepřátel, a z těch, kdo je nenáviděli, zabili sedmdesát pět tisíc mužů, ale nevztáhli ruce po lupu.

Genesis 4,23
Tu řekl Lámech svým ženám: “Ado a Silo, poslyšte můj hlas, ženy Lámechovy naslouchejte mé řeči: Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu.

Genesis 22,10
I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka.

Genesis 32,12
Vytrhni mě prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezauovy, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mě, matku nad dětmi.

Izaiáš 37,38
Když se klaněl v chrámu svého boha Nisrocha, Adramelek a Sareser, jeho synové, ho zabili mečem a unikli do země Araratu. Po něm se stal králem jeho syn

Esarchadón.
11,10
V téže době se Jozue obrátil a dobyl Chasór a jeho krále zabil mečem, Chasór byl totiž dříve hlavou všech těchto království.
11,14
Všechnu kořist z těch měst a dobytek si Izraelci nechali jako lup. Zato každého člověka zabili ostřím meče, až všechny vyhladili. Neponechali nic, co dýchalo.

Jeremijáš 26,23
Odvedli Úrijáše z Egypta a přivedli ho ke králi Jójakímovi. Ten ho zabil mečem a jeho mrtvolu pohodil u hrobů prostého lidu.

Jeremijáš 41,2
Jišmael, syn Netanjášův, a deset mužů, kteří byli s ním, pak povstali a Gedaljáše, syna Achíkama, syna Šáfanova, zabili mečem. Tak usmrtil toho, kterého babylónský král ustanovil správcem země.

Jeremijáš 41,7
Když přišli do středu města, tu je Jišmael, syn Netanjášův, s muži, kteří byli s ním, zabil a hodil do cisterny.

Jeremijáš 41,9
Cisterna, do níž Jišmael vhodil všechna mrtvá těla mužů, které zabil s Gedaljášem, byla ta, kterou udělal král Ása, když bojoval proti Baešovi, králi izraelskému. Tu naplnil Jišmael, syn Netanjášův, skolenými.

Jeremijáš 41,16
Pak Jóchanan, syn Káreachův, se všemi veliteli vojsk, kteří byli s ním, vzal celý pozůstatek lidu z Mispy, který přivedl zpět od Jišmaela, syna Netanjášova, poté co zabil Gedaljáše, syna Achíkamova: muže, bojovníky, ženy, děti i dvořany

Jeremijáš 41,18
?před Kaldejci, jichž se báli, protože Jišmael, syn Netanjášův, zabil Gedaljáše, syna Achíkamova, kterého babylónský král ustanovil správcem země.

Numeri 31,8
Zabili také midjánské krále Evího, Rekema, Súra, Chúra a Rebaa, pět midjáských králů, mimo ostatní skolené. I Bileáma, syna Beórova, zabili mečem.

Soudců 7,25
Přitom zajali dva midjánské velmože, Oréba (to je Havrana) a Zéba (to je Vlka). Oréba zabili na Havraní skále a Zéba zabili ve Vlčím lisu, a pronásledovali Midjánce. Hlavu Orébovu a Zébovu přinesli Gedeónovi za Jordán.

Soudců 8,21
Tu řekli Zebach a Salmuna: “Vstaň sám a zasaď nám úder, vždyť jaký muž, taková jeho síla.” Gedeón tedy vstal a zabil Zebacha a Salmunu a pobral měsíčky, které měli jejich velbloudi na krku.

Soudců 12,6
?vyzvali ho: “Tak řekni šibbolet!” On však řekl: “Sibbolet” a nedokázal to přesně vyslovit. Tu ho popadli a zabili při jordánských brodech. Toho času padlo z Efrajima čtyřicet dva tisíce mužů.

1. Královská 15,29
Když se ujal kralování, vybil všechen dům Jarobeámův, nezanechal Jarobeámovi nic, co mělo dech; vyhladil jej podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze svého služebníka Achijáše Šíloského.

1. Královská 16,12
Tak Zimrí vyhladil celý Baešův dům podle Hospodinova slova, které Baešovi ohlásil skrze proroka Jehúa.

1. Paralipomenon 5,25
Avšak zpronevěřili se Bohu svých otců a smilnili s božstvy národů země, které Bůh před nimi vyhladil.

1. Paralipomenon 17,8
Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoli. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi.

1. Samuelova 28,9
Žena mu odpověděla: “Však víš, co udělal Saul, že vyhladil ze země vyvolávače duchů zemřelých a jasnovidce. Proč mi strojíš léčku? Chceš mě vydat na smrt?”

2. Královská 21,9
Neposlechli. Menaše je svedl, že dopouštěl horších věcí než pronárody, které Hospodin před Izraelem vyhladil.

2. Paralipomenon 22,7
Bylo to od boha, že šel Achazjáš k Jóramovi; proto byl zničen. Po svém příchodu vyjel s Jóramem k Jehúovi, synu Nimšího, kterého Hospodin pomazal, aby vyhladil Achabův dům.

2. Paralipomenon 33,9
Menaše však Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, že se dopouštěli horších věcí než pronárody, které Hospodin před Izraelci vyhladil.

2. Samuelova 7,9
Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoli. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi.

Deuteronomium 2,12
V Seíru zase předtím sídlili Chorejci, ale Ezauovci si je podrobili; vyhladili je před sebou a usadili se na jejich místě, jako učinil Izrael se svou vlastní zemí, kterou jim dal Hospodin.

Deuteronomium 2,21
Byl to veliký a početný lid, vysoký jako Anákovci. Hospodin je před nimi vyhladil, takže si je podrobili a usadili se na jejich místě,

Deuteronomium 2,22
?jak to učinil pro Ezauovce sídlící v Seíru. Vyhladil před nimi Chorejce, takže si je podrobili a usadili se na jejich místě, a zde jsou až dosud.

Deuteronomium 4,3
Na vlastní oči jste viděli, co Hospodin učinil kvůli Baal-peórovi, že každého muže, který chodil za Baal-peórem, Hospodin, tvůj Bůh, vyhladil z tvého středu.

Deuteronomium 7,4
To by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by tě vyhladil.

Deuteronomium 9,8
Rozlítili jste Hospodina na Chorébu. Hospodin se na vás rozhněval tak, že vás chtěl vyhladit.

Deuteronomium 9,19
Lekal jsem se hněvu a rozhořčení, jímž se Hospodin proti vám rozlítil, aby vás vyhladil. A Hospodin mě vyslyšel i tentokrát.

Deuteronomium 31,4
Hospodin s nimi naloží, jako naložil se Síchonem a Ógem, emorejskými králi, které vyhladil, a s jejich zemí.

Ester 3,13
Dopisy byly poslány po rychlých poslech do všech králových krajin, aby vyhladili, povraždili a zahubili všechny židy od mládence po starce, děti i ženy, v jednom dni, třináctého dne dvanáctého měsíce – to je měsíc adar; a kořist po nich aby si vzali?

Ester 8,11
Král dal židům všude po všech městech právo, aby se shromáždili a postavili na obranu svých životu, aby vyhladili, povraždili a zahubili všechnu válečnou moc národa a krajiny těch, kteří by je napadli, i s dětmi a ženami, a kořist po nich aby si vzali?

Exodus 33,5
Potom řekl Hospodin Mojžíšovi: “Řekni Izraelcům: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych šel jediný okamžik uprostřed vás, musel bych vás vyhladit. Nyní však ze sebe složte své ozdoby, ať vím, jak mám s vámi naložit.”

Ezechiel 21,9
Proto, abych vyhladil z tebe spravedlivého i svévolníka, tasím svůj meč z pochvy na všechno tvorstvo od Negebu až na sever.

11,14
Všechnu kořist z těch měst a dobytek si Izraelci nechali jako lup. Zato každého člověka zabili ostřím meče, až všechny vyhladili. Neponechali nic, co dýchalo.

23,4
Pohleďte, přidělil jsem vám tyto zbylé pronárody do dědictví pro vaše kmeny, od Jordánu, se všemi pronárody, které jsem vyhladil, až k Velkému moři, kde slunce zapadá.

24,8
Potom jsem vás uvedl do země Emorejců, kteří sídlili v Zajordání. Bojovali proti vám, ale já jsem vám je vydal do rukou. Obsadili jste jejich zemi a já jsem je před vámi vyhladil.

Sofoniáš 3,6
Vyhladil jsem národy, jejich cimbuří zpustla, jejich ulice jsem zničil, nikdo jimi neprochází; jejich města jsou vylidněna, nikdo v nich nesídlí.

Skutky 13,19
?a když vyhladil sedm národů v kanaánské zemi, dal ji v úděl svému lidu.

rie nám ukázala, že dobrých deset staletí byla církev nepřítelem jakékoli sebemenší lidské spravedlnosti a ani jeden z řady papežů od třináctého století nevyjádřil sebemenší nesouhlas s inkvizicí ANI S OSTATNÍMI KRVAVÝMI PRAKTIKAMI CÍRKVE V PRŮBĚHU STALETÍ, spíše naopak.

Církev vedla – naštěstí neúspěšně – válku jak proti svobodě a všem demokratickým procesům, tak proti Darwinovi i Freudovi. Dnes vede válku proti plánovanému rodičovství a rovnoprávnosti žen.

MÁ VŮBEC TATO ORGANIZACE VE DNEŠNÍM SVĚTĚ PRÁVO NA EXISTENCI ? A JE TZV. DEMOKRATICKÝ STÁT VŮBEC OPRÁVNĚN S TOUTO ZLOČINECKOU ORGANIZACÍ VÉST DIALOG ?

Anonymous


Archiv komentářů pro tento článek:

2003-07-24 23:30:50 Lautner versus Boblig-Postihy čarodějnic v Českých zemích
Lautner versus Boblig-Postihy čarodějnic v Českých zemích

K typickým čarodějnickým procesům došlo v Náchodě: v roce 1540 tu byla odsouzena a upálena jako čarodějnice manželka městského drába Markyta, která se pomocí kouzelných prostředků (jak doznala při mučení) pokusila pro svou dceru získat hezkého ženicha Martina Berana. On ale dal přednost krásné pastýřce, nařkla jej z loupeže a on ji na oplátku obžaloval z čarodějnictví.

Rok nato 1541 tu byla jako čarodějnice upálena vdova Šmidrigalová z Rabštejna, která se pokusila získat lásku svého čeledína tím, že mu dala do piva sádlo a nějaké prášky.
Jedny z nejznámějších procesů s čarodějnicemi u nás se odehrály v letech 1678 - 1696 na Losinsku a Šumpersku na severní Moravě. Jejich vůdčí osobností se stal neblaze proslulý Jindřich František Boblig z Edelstadtu, domýšlivý a nepříliš vzdělaný člověk. Jeho přičiněním tu zahynulo kolem stovky osob.

První Bobligovou obětí v Šumperku byla manželka nejbohatšího měšťana, tehdy šedesátiletá Marie Sattlerová, označována mučenými ženami v Losinách za velkou čarodějnici – z Bobligova návodu ovšem. Bobligovým cílem se stala likvidace nejbohatších rodin v Šumpersku, aby se mohl zmocnit jejich nemalého majetku.

Z Bobligova návodu Satterová pak mezi čaroději jmenovala i šumperského děkana Kryštofa Aloise Lautnera a rýmařovského faráře Fratiška Bapsta, na které měl Boblig už dloho spadeno. Lautner byl vzdělaný. Měl velkou knihovnu, jeho 322 svazků bylo i 42 „kacířských knih“ a jeho inteligence jej vedla k toleranci a k přátelským stykům s vlažnými katolíky a tajnými evangelíky. Byl velice oblíben pro svoji veselou povahu jako zábavný společník pří různých příležitostech a posezeních.
Takový člověk se stal terčem Bobligovy nenávisti: sebral proti němu usvědčující materiál, především z výpovědí mučených sousedů. Přesvědčil členy komise předložením protokolů z výslechů mučených, že je Lautner „sluhou sama ďábla“. Neslušnou a zákeřnou lstí se podařilo Bobligovi Lautnera uvěznit. Za pět let procesů s Lautnerem shromáždil Boblig desítky svědectví.

Nakonec oba Lautnera oba Lichtensteinové – biskup i kníže coby vrchnost Bobligovi odevzdali a ten uspořádal jeho popravu upálením zaživa v Mohelnici 18. září 1685. Sjelo se na ní na 20 000 diváků. Lautner byl převezen ve zbědovaném stavu, zarostlý, takže vypadal jako nějaký skutečný čaroděj.
Z Lautnerovi pozůstalosti 2570 zlatých padlo na výlohy procesu 505 zlatých, podíl olomouckého biskupa Lichtensteina činil 1497 zlatých: to byla cena velkého statku. Zbytek 468 se stal kořistí Bobliga.

Bohatým měšťanů ubývalo a nenávist lidí k Bobligovi rostla: Eva Umblaufová z Nového Malína při výslechu uvedla, že na čarodějnickém sabatu viděla Bobliga a ostatní členy tribunálu. Samozdřejmě že byla hned ve vězení uškrcena a Boblig o ní rozhlásil, že bylo slyšet, jak se pere s ďáblem, který ji nakonec uškrtil.

V roce 1696 práce losinského a šumperského tribunálu byla zastavena? Bobligovi bylo už osmdesát let. Bohužel jak se ukázalo, boží mlýny nemelou jen pomalu, ale nemelou vůbec. Podlému starci se za smrt stovky lidí žádné zlé odplaty nedostalo.

AnyBody:Ale Boží Mlýny melou pořád a třeba jsem tenkrát jak pan Lautner nevypal jen jako čaroděj a v tomto životě jsem jsi přišel pro jeho podlou reinkarnovanou duši. No aby ji vzal přece s sebou. Kam? No přece do pekla.

Skřítek AnyBody
AnyBody

2003-07-24 23:39:02 Vzkaz pro channelingové zasvěcence
Váš papínek Stvořitel tak nějak vypustil křesťanství i s celou církví svatou na slepou kolej jako experiment, který se prostě nevydařil.

Takže... Jak se vám líbí třeba:
- Budhismis
- Hindá, Hindá
- nebo třeba Satanismus
- Svobodné Zednářství
- nebo Rytíři Tepláři.

Zatím moc ne, ale časem jsi zvyknete a zvyk (2000 let) je železná košile, kterou nelze jen tak sundat, že?...

Snape
P.S: Nemáte mne moc rádí rýPálkové. Nevadí já vás taky nemám moc rád. Jó jsem rypák.
Snape

2003-07-25 11:30:09 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
cau!
clonok dobry...mas moj obdiv ze sa ti tolko chcelo pisat...hoci viem, ze to v clanku moc nemas, chcela by som iba podotknut=cirkev nie je krestanstvo...som wicca a uznavam slobodu volby nabozenstva...a nemam proti ziadnemu nabozenstvu nic...cirkvou opovrhujem (a to kazdou)...neni dobre hovorit ze krestanstvo je zle, lebo je par magorov na cele...to jako keby niekto povedal, ze demokracia je blbost lebo predstavitelia vlady su volovia (velmi mierne povedane)...


2003-07-26 14:53:02 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
A že se tak ptám - proč špiníte věc, kterou nechápete?

Odporovat Vám nebudu, pouze si prosím přečtěte úryvek z pera Dr. Jana Kefera (Výklad apokalypsy sv. Jana:

Takové řeči, jako že křesťanství se vyžilo, že neodpovídá modernímu názoru, prozrazují mělký obzor, a lidé, kteří takto mluví, křesťanství vůbec neznají. ... Křesťanství není rovnocenné s budhismem, nebo islamem. Omyl! Nikde není tak úžasných pravd a rozletu lidské psychy o uskutečnění Boha, tak jako v křesťanství.

Myslím, že panu Dr. Keferovi můžeme bez výhrady důvěřovat.

S uctivým pozdravem

AREX
AREX

2003-07-26 19:12:49 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
myslim, ze tento clanok nie je proti krestanstvu...je proti krestanskej cirkvi...nemozes popret fakta co sa tykaju svatych vojen, upalovanie carodejnic a nespocetne mnozstvo krivd v inom...cirkev mala na svedomi aj to ze ludia, ktori vyznavali to co mi teraz sa museli skryvat a utekat pred systemom ktory im hrozil smrtou...krestanstvo nie je zle...je iba obmedzene...jeho pohlad je asi takyto: zem...nebo-boh...dost biedne, nie??? kde je vesmir? a co vznik ludstva atdatdatd...
pocuj...na slovensku je velky rozruch v parlamente lebo ciernoknaznici (krestanska demokraticka unia-tym prvym nazvom ich vola otec) sa snazia presadit krestanstvo ako povinny volitelny zakon...ale samozrejme by museli byt zrusene biologie...zemepis (lebo boh stvoril svet za 7 dni)...a zaroven tym chcu zakazat interupcie...ja som ex-krestanka...krestanstvo mi viacej vzalo ako dalo...a mam preciatnu celu bibliu, takze viem o com hovorim...neviem len, ci to vies ty...k comu sa hlasis?


2003-07-26 19:18:45 Re: Vzkaz pro channelingové zasvěcence
Náš papínek Stvořitel vie čo robí a ak by to s nami nemalo Nakoniec dopadnúť dobre tak by nás nevytvoril.
Tvoje rýpanie mi nevadí,rád si prečítam tvoje názory
drogo

2003-07-26 19:50:35 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
kámo si vážne dobrý a uznávam tvoju vytrvalosť pri písaní,žial neviem či to vôbec niekto bude celé čítať a teba prosím o zamyslenie nad tým čo si napísal.Článok je mierený proti Cirkvi,ale pritom hneď na začiatku píšeš-rok 303 vyvraždenie asi 2000 kresťanov cisárom Diokleciánom.Ak náhodou títo umučený kresťania nepodplatili cisára aby ich vyzabíjal,tak tu vraždil niekto iný a cirkev sa za VLASTNÚ smrť hanbiť nemusí.Prepáč ale nechce sa mi to vôbec čítať celé.Tak ťa ešte opravím aspoň v posledných tvojich riadkoch.Pápež Ján Pavol II sa Ospravedlnil celému Svetu za chyby,ktoré cirkev v stredoveku spravila.Ak ti v stredoveku vyvraždila cirkev rodinu lebo ste praktikovali čiernu mágiu a škodili druhým,prosím odpusť im to.
Takmer úplne celý tvoj článok je trapné klamstvo.
Vidíme čo dokázal dokonalý komunizmus,ktorý sa snažil o zlikvidovanie cirkvi-Milióny nevinných zabitých,možno aj niekto z tvojich predkov.Svet sa ocitol niekoľkokrát na pokraji nukleárnej katastrofy.Nech sa páči,ak miluješ Smrť, komunizmus či satanizmus je tvoja pravá voľba,len ti poradím radšej samovraždu,niektorý z nás si totiž tento ŽIVOT CENIA...
drogo

2003-07-27 21:36:13 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
🙂 legrační úvaha. Máš pravdu ani já, který nemá církev krve rád jsem nepřečetl než pár řádků.

Nemůže však souhlasit s tebou. Neboť pokud mi církev vyvraždila rodinu když praktikovala černou magii (čož byla nejspíše vyjímka při touze po dobývání) měli na to křešťané právo jen z pozice moci. Každý kdo na to má sílu si může činit co se mu zlíbí, než na něj dopadne hněv odpůrců. Stejně tak ohavně jako křešťané mohli i černí mágové mučit, plenit a zabíjet, avšak ODPUSTIT jim to je nemyslitelné a tisíce let zla se nedají zapomenout. Kdyby Hitler dostal příležitost třeba by se také omluvil, protože i on se spletl a prohrál.

Nechci ale nikomu brát jeho víru, je to váš boj. Užívejte života podle libosti. A vy křesťané těšte se na pád, neboť brzy skončí vaše bohatství v rukou silných.

Mimochodem jsem kdysi četl evangelium podle Matouše, a ať mi někdo zpochybní jestli neni k zeblití, co si vzpomínám: seďtě sami v pustině co možná nejdál od lidí a čekejte na boha. Taková je zřejmě cena života.


2003-07-27 21:45:50 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
Lidé závidí ostatním moc a křešťané si jí chtěli udržet, proto jejich vůdcové vedli světc do temného středověku a vyplenili pozůstatky Atlantské civilizace.

Obyčejný křesťan nejspíše pocítil dopad vůdce na svých bedrech stejně jako čarodějnice jen co se pohnul kus nesprávným směrem, to však nidko nezaznamenal, protože by zemřel.

Stejně nechápu proč zbožšťují zrovna zevláka co se už dva tisíce let rozvaluje na každém druhém kříži.

Pěkný den


2003-07-27 21:52:33 Re: Vzkaz pro channelingové zasvěcence
proc myslíš že by nás nekdo stvořil zrovna pro naše dobro, i kdyby nás někdo stvořil proč by to nemohl být rozmar, třeba nesmírně krvavý?
2003-07-27 22:44:00 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
Tak snáď ešte na vysvetlenie k tým tvojim několik desítkám citátú ze Svaté knihy křesťanú,Bible-Starého zákona. - Starý zákon je prvá časť Biblie kde platil ŽIDOVSKÝ zákon oko za oko,zub za zub.Bola to doba pred príchodom Krista a tento zákon mal vytvárať na Zemi Spravodlivosť.Nový zákon začína príchodom Krista,ktorý prináša ešte niečo vyššie ako Spravodlivosť a to je ODPUSTENIE blížnemu.
drogo

2003-07-27 23:11:11 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
čoho sa bojiš? KDH chce presadiť náboženskú výchovu ako povinný voliteľný predmet.Nič zrušené ani biológia byť nemusí.
Morálku a výchovu vašim deťom bude dávať asi ulica a konzumný svet.Už sa neviem dočkať týchto krásnych zmien,hlavne že už nebude žiadna cirkev,ktorá by strkala nos do vašich životov.
Aký Svet si TY praješ?Svet úplnej slobody?Kde každý pozerá sám na seba a túži len po vlastnom pohodlí?Tak potom vykročme do tohto Sveta plného Egoizmu a Bezcitnosti.

drogo

2003-07-28 18:40:01 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
:))))))))))))))))))))) to bolo peknnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!
dakujem :)))))))))


2003-07-28 18:49:42 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
to je prave to...ked nebudu ucitelia etiky tak budu vsetci chodit na nabozenstvo...ja nemam nic proti tomu aby sa ucili nabozenstvo, ale vo forme inej-zaklady VSETKYCH svetovych nabozenstiev...inac to nabozenstvo budu ucit knazi a pochybujem, ze ti nabudu vymielat mozgy...a ako budu ucit reprodukciu??? moj kamarat chodil na lyceum a oni povinne museli pozerat sexualnu vychovu v podobe knaza-to znamena, ze manzelska noc sa ma absolvovat v tme a zena ma byt prikrita plachtou, v ktorej moze byt iba jedna dierka...nemyslis si ze je to chore??? deti budu ucit na jednom predmete, ze boh stvoril cloveka a na inom sa budu ucit o reprodukcii??? TY mas deti???????????????? asi nie...a co interupcie??? ked bude zmluva so svatou stolicou tak budu zakazane...boha muzi!!! viete sa niekedy aspon na 5 sekund vzit do nasich kozi??? skuste mysliet aj na nezne plemeno...
cirkev by mohla ist prikladom co sa tyka egoizmu a bezcitnosti...uplnu slobodu neuznavam...ale uz TATO ustava nam zabezpecuje slobodu vierovyznanie...skus si ju precitat...


2003-07-28 18:57:46 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
pocuj ty si o com??? kaby som ti zabila polku rodiny a potom povedala sorry odpustil by si mi??? bolo by vsetko v pohode??? inac komunizmus sme nikdy nemali...aspon tolko z dejin by si mohol vediet...vladla sice komunisticka strana, ale mali sme socializmus (priamo zo sovietskeho SOCIALISTICKEHO zvazu)...a niektori sa snazili o socializmus s ludskou tvarou...a asi ani netusis co je satanizmus...padlo tu na tejto stranke dost vela debat o tom co satanizmus vlastne je...asi si nieco zaspal...KAMO...


2003-07-28 19:02:38 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
tak preco su zidia MIERUMILOVNEJSI ako krestania??? z toho co ty pises tak dost opovrhujes starym zakonom...a veris ze jeden clovek moze spasit cely svet??? si spaseny chlapce??? ma niekto iny zomriet za tvoje hriechy??? lebo to sa v biblii pise nie??? krist zomrel za nase hriechy...neviem ako ty, ale ja si za svoje hriechy chem platit sama a neskryvat sa za nikoho...


2003-07-28 19:06:27 Re: Vzkaz pro channelingové zasvěcence
moj mily...vsetko vznika a zanika...hviezdy, planety, zivocichy...vsetko...vecny kolobeh existencie...ako ludstvo vzniklo tak aj zanikne...len dufam, ze nestihneme skor znicit tuto planetu...


2003-07-28 19:09:56 Re: Vzkaz pro channelingové zasvěcence
...este jeden citatik baby:
...otherwise man will vanish from earth, the first species to have brought about its own destruction
krasa, ze?


2003-07-28 19:28:11 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
Či sú židia mierumilovní,tak to sa asi radšej spýtaj Palestínčanov.Nemám prečo opovrhovať starým zákonom,v tejto dobe chýba Spravodlivosť,ale ešte viac Odpustenie blížnemu.Nuž a v Biblii sa píše,že Kristus sa obetoval tým,že zomrel Fyzickou smrťou na kríži preto,aby nám mohol byť vrátený posmrtný život.Svojou smrťou vykúpil našu smrť,pred ktorou Boh varoval na začiatku starého zákona Adama a Evu ak prepadnú pokušeniu Poznania dobra a Zla.
drogo

2003-07-28 19:41:46 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
Je mi lúto,že si nepochopila ako som to myslel s tým vyvraždením rodiny,vieš myslím že skutočne málokto z nás si zachováva údaje o svojich predkoch 500 rokov.Ja som rád,že vôbec viem kde žijú moji starí rodičia a ako sa volajú.Na Rituáli som už nejaký ten rok a články o satanizme som si prečítal myslím že všetky,mimochodom na strane SMRTI=satanizme som bol tiež!Vzdal som sa tejto filozofie pred rokom aj tromi mesiacmi.
drogo

2003-07-28 19:56:44 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
Zákazom interupcií sa sledujú dve veci.Prvá je tá aby sme si vážili Život tých,ktorí sa nemôžu brániť-nenarodené deti.Druhá je tá aby sa tu zachovala aspoň čiastočná Morálka a aby si to dámy nerozdávaly z hocikým,ale dávali si väčší pozor.Najlepšou ochranou proti neplánovanému počatiu či pohlavnými chorobami nie je kondóm,ale sexuálna zdržanlivosť,či aspoň stály partner,ktorého poznáš.
drogo

2003-07-28 20:35:00 Re: pre droga, Arexa a dalsich vzornych krestanov
Takze, drogo, co vlastne hladas na Rituali? Mam pocit, ze vobec nemas zaujem o magiu, ale snazis sa za kazdu cenu spasit nase duse a prinavratit nas do lona dobrotivej maticky cirkvi. Tym poniektorym z nas poriadne dvihas mandle. Preco radsej nenavstevujes krestanske webstranky?

Ako mozes tvrdit, ze v clanku su uvedene klamstva, ked si ho ani cely neprecital? Chces spochybnovat historicke fakty? Nebud smiesny!!! A co sa tyka samotneho ucenia, podla teba je vyvrazdovanie cudzich kmenov a zaberanie ich uzemia Hebrejcami nastolenim spravodlivosti? A prekliatie ludstva kvoli tomu ze si zvolilo poznanie namiesto nevedomosti, slobodnu volu namiesto slepeho otroctva, to je spravodlivost?

AREX:Cital som Bibliu, a studoval som tiez ine nabozenstva, medzi inym aj buddhizmus a tantru, a oboje mi dava vacsi zmysel, nez krestanstvo. V skutocnosti je krestanstvo tym najpomylenejsim nabozenstvom, ake poznam. Islam je nesmierne kruty, ale v zakladoch ucenia logickejsi nez historka o dedicnom hriechu, obeti a spaseni.

Mimochodom, preco by sme sa mali bezvyhradne spoliehat na pana Kefera? Je azda neomylnou autoritou? Bardon nepovazoval krestanstvo za nadradene ostatnym nabozenstvam, rovnako ako Pierre de Lasenic, a Crowleyho nazor na krestanstvo nemusim pripominat. Pritom boli vsetci traja ovela skusenejsi v praktickej magii, a mali teda aj priamejsie poznanie duchovnych zakonitosti.

Ak sa snazite obhajit neobhajitelne ucenie, pouzite nabuduce lepsie argumenty.

S pozdravom

Marian93
Marian93

2003-07-29 15:09:11 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
ty si tak obmedzeny chlap, ze to snad pravda neni!!!! ty si myslis, ze rozhodnutie pre interupciu je iba tak??? rano sa zobudim a poviem si dam si to zobrat??? nevies si predstavit co pre zenu take rozhodnutie znamena...nech sa rozhodne akokolvek ovplyvni ju to na cely zivot...ja som ZA interupcie, ale keby som otehotnela, tak si to dieta necham, lebo som dobre financne zabezpecena a som aj pripravena...nie kezdy ma vsak toto stastie...pre tu zenu mat dieta neni iba to co pre vas chlapov...ona sa mu musi venovat 24 hodin denne...skus nieco vychovat a potom sa ozyvaj na taketo temy...zatim si zelensi jak trava!!!


2003-07-29 15:13:23 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
...takze si sa tomu aj venoval a stale tomu nechapes...dost blbe, nemyslis??? mozno, ze krestania kaslu na predkov, ale nie kazdy je taky...tak ta poprosim neargumentuj niecim co neskor sam zamietnes...trochu plytke...


2003-07-29 15:19:00 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
ja viem o com to je...citovat viem aj ja...ale este som nepostrehla nejake tvoje myslienky...asi ich nemas...
a stale si mi neodpovedal na otazku...si vykupeny??? spasila ta jedna osoba pred 2000 rokmi???
spravdolivost...odpustenie...a co carodejnicke procesy??? vies ako sa trestali zeny za neveru (v cirkevnych statoch)??? posadili ich na kozu so zeleza, ktora bola spicata (ako keby sedeli na streche) a dali im na nohy zavazia...kde tu mas to odpustenie??? a kde krista mas spravodlivost ked muzi nijako postihovany neboli???


2003-07-29 15:22:16 Re: pre droga, Arexa a dalsich vzornych krestanov
pocuj...teraz nic v zlom (teda neber to tak), ale najradsej by som ta vybozkavala :))) ale to iba naznak suhlasu k tomu co pises...


2003-07-31 22:06:59 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
Chtěl bych upozornit na několik věcí. Za prvé: Název 2.tis. let křesťanství je trochu nesmysl a to z jednoho prostého důvodu - opravdové křesťanství zamizelo z povrchu zemského okolo roku 300 a začlo mutovat v ohyzdné formy světské moci. Mám tím na mysli hlavně slavnou Římsko-katolickou církev, které vele úspěšně překroutila Bibli k obrazu svému (všiměte si hlavně těch pasáží Bible, které se v kostele nikdy nečtou).
Za druhé: Nesmí se zapomínat na chyby v překladu Bible. To se týká hlavně aramejských částí nového zákona (což je pravděpodobně celý nový zákon až na Apokalypsu a některé dopisy). Kupodivu se objevují opravdu značné chyby (Např. v Otčenáší - Neuveď nás v pokušení - už samo o osbě je to blbost, protože co by pak člověk jiného dělal než, že by odolával pokušení a tím se stával lepší a lepší. Originální překlad do češtiny je asi takovýto: Nedej, aby nás oklamal povrch věcí, ale osvoboď nás od toho co nás zdržuje od pravého cíle). Aramejština je totiž jazyk záludný a pokud ho chcete překládat např. do řečtiny tak neexistuje doslovný překlad. V tomto je také nejhorší náš ekumenický překlad, protože z kompromisu nemůže vyjít nic dobrého, ale jen průměr. Proto je lepší nebrat vše doslova a radši nad tím myslet. (Katolická církev tak nečinní - např. ex 20,4 (Desatero) - Nezobrazíš si Boha zpodobněním ničeho ... - toto si katolická církev vzala jenom jako - Nevezmeš jména božího nadarmo a klidně maluje Boha kde to jde. Samo o sobě by to ještě nevadilo, ale jak dokazuje např. Pražské jezulátko tak se to obrací k modlářství a tím pádem k úplnému opaku původní idee).

Sancta simplicitas (- J. Hus)
Lusor

2003-08-01 14:33:49 Re: pre droga, Arexa a dalsich vzornych krestanov
Zdravím,

díky za reakci.

Nebral bych pana Dr. Kefera jako stoprocentní autoritu, ale jistě mu nelze upřít určitou erudici... Je to pohled z jiné strany.

Nechci zdržovat, jinak by nebyl problém proti kontroverznímu panu Bardonovi citovat ještě kontroverznějšího pana Weinfurtera...nebo další, respektovanější esoteriky.

Chci jen a pouze domonstrovat protiváhu, neboť Thelémou nezačíná magie. V tom se myslím shodneme a moje či Vaše názory se mohou míjet, nikoli střetávat.

To je ode mne vše.

S uctivým pozdravem

AREX
AREX

2003-08-02 01:21:37 Re: pre droga, Arexa a dalsich vzornych krestanov
Dakujem, beriem na vedomie. Ospravedlnujem sa za trochu ostry ton mojej reakcie, ale niektore argumenty, obzvlast drogove, mi pripadali nesmierne naivne, tak som sa nezdrzal.

Pravda je len jedna, ibaze my sa na nu divame z roznych uhlov, to je vsetko...

S pozdravom

Marian93


2003-08-02 20:01:42 Re: Lautner versus Boblig-Postihy čarodějnic v Českých zemíc
Dobry den pane Snape jak se tak divam , co nevidim nekdo nam vylezl z kobky a že to vubec nebolelo?
D.


2003-08-08 13:01:33 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
...typická reakce....Já o voze a ty o koze...primitivní, ale už hodně zprofanovaný pokus křesťanů - ale i politiků - odvrátit pozornost od problému řečněním o něčem, co s ním naprosto nesouvisí...Můj článek totiž NENÍ o aramejských, hebrejských a kdovíjakých verzí Bible a jejich překladech do češtiny, řečtiny či bůhvíjakých jazyků...Já starověkou aramejštinu neovládám - a právě proto se necítím fundován na toto téma napsat článek. Ty budeš zřejmě jazykový specialista na orientální, archaické jazyky - ale pro příště tedy piš odpovědi na články, které se zabývají překladatelskými chybami....
Díky za pochopení....hahahahahahaha....

SANCTA SIMPLICITAS !!!!
therion666

2003-08-08 13:50:46 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
cau!
ten clanok si pisal ty??? inak sa podarilo odchytat par krestanov na webe :)))


2003-12-22 13:39:42 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
Je nutné řící,že cirkev jak si ji představoval sám Vznešený Mistr Ježíš Kristus je naprosto univerzální a jejím jedíným zákonem je LÁSKA.Každý kdo umí milovat bližního jako sebe sama se stává součástí této církve a má tak účast na nebeském království již zde na Zemi.Je zcela jedno,jestli je člověk žid,muslim nebo nakonec tedy křesťan - každý kdo se pro lásku umí zdílet s ostatními je Kristovým učedníkem.JEŽÍŠ NECHTĚL ŽÁDNOU MOCENSKOU ORGANIZACI S KNĚŽÍMI A JAHNY.V Jeho církvi jsou si všichni naprosto rovni...
Ioanes

2003-12-22 13:48:15 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
Můžeme mít výhrady vůči církvi,můžeme se zcela od ní distancovat, ale bylo by škoda zatracovat křesťanství jako takové.Když bude hlouběji meditovat nad slovy Ježíše Krista,poznáme jak si s církevními dogmaty naprosto protiřečí...
Ioanes

2003-12-22 13:54:33 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
Naprosto s tebou souhlasím,já si pana Kefera velice vážím a lépe než on bych to vyjádřit nedovedl.Ale musím poznamenat, jestli na jeho názoru nemá podíl i to, že měl značnou nedůvěru vůči východním učením.I zde jsou tytéž pravdy které jsou ale jinak interpretovány, protože pravda je jen jedna!
Ioanes

2004-11-27 16:10:46 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
nemyslím že je křestanství tak špatné jak se tady píše zdůraznují se jenom ty špatné a nikoli dobré vlastnosti kterými také křestanství a Bible oplívá,kdyby se totiž lidé drželi přikázání nemyslím že by to skončilo tak jak skončilo,kdo by se jinak staral ochudé a trpící?


2004-11-27 16:28:37 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
Křestanství takové jaké znám já znázornuje lásku a podporu neříkám že tehdejší knězi byli důkaz vzornosti ale byli mezi nimi také věrní a vytrvalí knézi a dnes?Církev se snaží pomáhá kde může i tam kde bychom mi nestrčili ani prst různé misionářské výpravy atd.Né že by to bylo kázání ale lidé se vždy majdou dobrý a zlí ale proč stále ukazovat na chyby minulosti vždyt doba se mění a lidé tky.


2005-04-04 20:04:38 Re: DVA TISÍCE LET KŘESŤANSTVÍ
Jen tak pro tvou informaci, ty zabedněnče, před dvěma dny zesnulý papež Jan Pavel II. se nesčetněkrát omluvil za všechny zločiny spáchané církví, včetně inkvizice aj.. Takže pokud nečteš noviny a nesleduješ televizi, tak fakt sorry, ale asi tam na tvé straněnebude něco O.K....


5/5 - (1 vote)

Shlédnutí: 17

Napsat komentář